Sınav ve Belgelendirme Süreci

SINAVLARIN YAPILMASI

Sınava giren adaylar sınava katıldığını belgelemek için sınav salonunda sınav giriş tutanağına imza atmalıdır.

Teorik/Proje Sınavları:

Sınav soruları PBK Temsilcisi tarafından sınav salonuna getirilir ve sınavdan 15 dakika önce adaylara PBK Temsilcisi tarafından dağıtılır.
Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmaz. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez. Sınav Salonunda bulunan saat sınav saati olarak esas alınır.
Başvuru esnasında fiziksel yetersizliği olduğunu belirten adaylar için PBK Temsilcisi gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.

Kaynakçı Sınavları:

Sınavlar gerçekleştirilmeden önce Uygulamalı Sınavlarda İş Güvenliği Talimatında belirtilen iş güvenliği önlemleri alınır. Uyulması gereken iş güvenliği kuralları hakkında sınav yapıcı tarafından sınava girecek adaylara bilgilendirme yapılır.
Sınava girecek adayların başvuru formları ile kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) karşılaştırılarak adayların doğrulamaları yapılır. Eğer sınava giren adayın kimlik kartı yoksa o aday sınava alınmaz.
Adayların sınava katıldıklarına ilişkin imzalar Uygulamalı Sınav Giriş Tutanağı ile kayıt altına alınır.
Başvuru formunda; başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ek olarak sertifikalandırma standardı, kaynak işlemi, ürün tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak dolgu malzemesi, malzeme kalınlığı, boru dış çapı, kaynak pozisyonu ve kaynak ayrıntıları belirtilmektedir.
Sınav MMO sınav merkezi dışında bir yerde yapılacaksa, ortamının sınav için uygun olup olmadığı Sınav Yapıcısı tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde;
Sınav yerinin sağlıklı kaynak yapılabilmesi için gerekli şartları karşılaması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kaynak ekipmanlarının uygunluğu, elektrik tesisatının uygunluğu, çevre ve hava koşullarının uygunluğu sağlanmalıdır. Bu koşullardan herhangi birinde yetersizlik görülürse, uygunsuzluk giderilinceye kadar sınav ertelenir.
Sınav esnasında kullanılabilecek materyaller Belgelendirme Program Şartnamelerinde tanımlanmaktadır.
MYK Ulusal Yeterlilikleri Kapsamında İş Makinaları Operatör Sınavları:
Sınavlar MMO‘nun anlaşma yaptığı kurumlarda veya operatör adayının talep edeceği bir iş yerinde gerçekleştirilir. (İş Makinaları ve diğer sınav ekipmanları sınavın yapılacağı kurum tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanacaktır)

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELENDİRME KARARININ ALINMASI

Sınavların sınav yapıcılar ve sınav değerlendirme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesinin ardından adayların sınav sonuçları sınavın yapıldığı PBK Sınav merkezine iletilir. Sınav Giriş Tutanağı, Başvuru formları, değerlendirilmiş sınav kağıtları, sınav/belge ücretleri ödenti dekontları, Sınav Sonuç Listeleri, Test ve Muayene Raporları vb. evrakların yer aldığı sınav dosyası, sınavın yapıldığı PBK Sınav Merkezince, PBK Merkezine gönderilir.
Belgelendirme Kararı, PBK Merkezinde sınav dosyalarının incelenmesi sonrasında PBK Yönetim Kurulu tarafından verilir.
PBK‘dan kaynaklı bir uygunsuzluktan dolayı sınavın tekrarlanması kararı alınmış ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyeti karşılanır. Sınav parçalarında meydana gelen hatanın metalurjik veya herhangi bir olağan dışı sebepten kaynaklandığı ve kaynakçının becerisiyle ilgisi olmadığı sonucuna varılırsa, kaynakçının yeterliliğini değerlendirmek için yeni bir sınav yapılır.
Sınav sonuçları, Sınavın gerçekleştirildiği Sınav başvurularının yapıldığı TMMOB MMO Şubesinde PBK Temsilcisinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları internette yayımlanmaz.

BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE ADAYLARA TESLİMİ

Belgelendirme kararı verilen adayların belgeleri PBK Merkezinde basılır. PBK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanan belgeler Odamız üyeleri için Şubelerine, Odamız üyesi olmayanlar için sınava girdikleri sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belge sahiplerine belgeleri Sınav Merkezlerinde, Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamaları karşılığında PBK Temsilcileri tarafından teslim edilir. Belge Kulanım Sözleşmesinde Belge sahibinin ve PBK’nın yükümlülükleri yer almaktadır. PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine, belge kullanım şartları ve gözetim uygulamaları hakkında bilgi verilir.
Belge sahibi, PBK‘dan yetki belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK‘ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.
Mühendis Yetki Belgelerinin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim kapsamında üyesi bulunduğu TMMOB MMO Şubesine vizelettirmesi gerekmektedir. Vizelenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur.
Mühendis Yetki Belgeleri dışındaki Kaynakçı Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilik Belgelerinin geçerliliği ve gözetim şartları ilgili belgelendirme standartı ve Ulusal Yeterliliklerde belirtildiği şekildedir.
Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Kaynakçı belgeleri belge sahibinin talebi durumunda PBK tarafından küçültülüp onaylanarak yaka kartı şeklinde düzenlenebilir. Bu işlem belge sahibi tarafından yapılamaz.
MYK Ulusal Yeterlilik Belgeleri, sınavdan başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların TMMOB MMO PBK tarafından web portalı üzerinden MYK’ya bildirilmesi sonrasında MYK tarafından düzenlenir ve TMMOB MMO PBK merkezine gönderilir. Oda Merkezine gelen belgeler adaylara ulaştırılmak üzere Sınav Başvurusunun yapıldığı Şubeye kargolanır.
MYK Ulusal Yeterlilik Belgelerinin doğruluğu ve geçerliliği MYK web sayfasında yer alan Belge Sorgulama ekranından görülebilir.