Sınav Başvuruları

MYK SINAV TAKVİMİ
MYK SINAV BAŞVURUSU

Sınav Başvuruları Odamız Şubelerinde bulunan PBK Temsilcilerine yapılmalıdır. Odamız Şubelerinin iletişim bilgileri “www.mmo.org.tr” sayfasında yer almaktadır.
Başvurular tüm sınav merkezlerinde PBK Temsilcileri tarafından alınmaktadır. Sınav ve belgelendirmeye ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla başvuru sahibine ilgili Belgelendirme Program Şartnamesi verilir. Adaylar Başvuru formlarını doldurarak imzalar. Belgelendirme başvuruları, Mühendis Belgelendirme Programları için , Başvuru Formu ile, Kaynakçı sınavları için Kaynakçı Sınavı Başvuru Formu  ile, İş Makinaları alanındaki Belgelendirme Programlarında , İş Makinaları Operatör Sınavları Başvuru Formu ile, diğer alanlardaki Belgelendirme Programlarında , MYK Ulusal Yeterlilik Sınavları Başvuru Formu ile alınır. Bu başvuru formu adaylar tarafından doldurularak Odamız Şubelerindeki PBK temsilcilerine iletilmelidir. Adayların sınava katılabilmesi için bu başvuru formlarının Şube PBK Temsilcisi tarafından onaylanması gereklidir.
Kaynakçı belgelendirme programlarına başvuran kişilerden, sınav öncesinde gereken malzemeleri ve sınav parçalarını aday bilgilendirme formlarında belirtilen bilgilere uygun olarak hazırlayacağını, başvuruda bulunduğu sınavın şartlarına ve iş güvenliği kurallarına uyacağını, verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiğini belirten imzalı beyanı alınır. Kaynakçı belgelendirme sınavlarının kapsamlarını belirten sınav ayrıntıları, başvuru sahibi tarafından Kaynakçı Sınavı Başvuru Formunda belirtilir. Uygulamalı sınav başvurularında sınav ayrıntılarının uygunluğunu onaylamak için sınav yapıcılarının onayı alınır. Başvuru Sahibinin, ilgili Belgelendirme Programı Şartnamesinde belirtilen Başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı, PBK Temsilcisi tarafından değerlendirilir. Başvuru sırasında başvuru sahibinin sınava girebilmesi için özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili bir talep olması durumunda başvuru sahibinden yetersizliğini ve talebini açıklayan bir dilekçe ve yetersizliğini belgeleyen kayıtlar PBK Temsilcisi tarafından alınır.

ADAY SÖZLEŞMELERİ

Belgelendirme programlarına başvuran adaylardan sınavdan önce aşağıdaki aday sözleşmeleri  alınır:

MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME İÇİN ADAY SÖZLEŞMESİ

Kapsam ve Taraflar:

 

Bu sözleşme, “TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşuna, Mühendis Belgelendirme Programlarında belge almak için Başvuran Aday” ve TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu”nun karşılıklı yükümlülüklerini tanımlar.

 

Tanımlar:

 

Aday : Sınava girmek üzere belgelendirme sınavına başvuran kişi.

PBK  : TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu

PBK Temsilcisi : PBK adına başvuruları alan ve onaylayan kişi

Sınav Yapıcı : PBK adına teorik ve uygulamalı sınavları yapan ve değerlendiren kişi

Belgelendirme Programı: PBK tarafından Mühendis Belgelendirme Program Şartnamelerine uygun olarak hazırlanmış sınavların yapılması, değerlendirilmesi, başarı durumlarının belirlenmesi, belgelendirme kararının alınarak belgelerin basılmasını ve belge sahibine teslim edilmesini içeren belgelendirme süreci

 

Mühendis Belgelendirme Programına Başvuran Adayın ve

TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşunun yükümlülükleri:

Adayların Mühendis Belgelendirme Programlarına Başvurusu, PBK tarafından hazırlanan ilgili Başvuru formunun aday ve PBK Temsilcisi tarafından imzalanması ile alınır. PBK Temsilcisi tarafından imzalanarak onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Adaylar sadece, başvuru formunda belirttiği belgelendirme programında sınava girebilir. Başvuru formunda belirtilen alanlarda sınava girilmemesi durumunda sınav geçersiz sayılır. Adayların, başvuru formunda belirttiği Belgelendirme Programı haricinde bir sınava katılmalarına PBK Temsilcisi ve Sınav yapıcı tarafından izin verilmez.

Adaylar sınavdan önce belgelendirme ücretini PBK ya ait hesaplara yatırmak zorundadır. Sınavdan başarılı olan adaylar aynı hesaplara MYK tarafından belirlenen güncel belge ücretini yatıracaktır. Belge ücretini yatıran adaya, talep etmesi durumunda PBK tarafından fatura düzenlenecektir.

Başvuru yaptığı halde Sınava girmeyen adayın sınav ücreti geri ödenmez. Adayların, başvuruda bulunmadıkları sınava PBK tarafından sehven alınması durumunda adaydan alınan sınav ücreti adaya geri ödenecektir.

Sınavdan başarısız olan adaylar, talep etmeleri durumunda, PBK tarafından 1 yıl içinde açılacak sınava ücretsiz olarak alınacaktır. Eğitim almadan sınava girme hakkı ilgili Belgelendirme Program şartnamesinde belirtilmiştir.

Adaylar, belgelendirme programına başvurularının onaylanması için, sınavdan önce üzerinde TC Kimlik No bulunan kimlik fotokopilerini ve PBK temsilcisi tarafından istenen diğer evrakları eksiksiz olarak PBK temsilcisine teslim edecektir.

Sınav kuralları:

Sınavlara katılan tüm adayların aşağıdaki kurallara uyması gereklidir. Aksi durumda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır:

 1. Adayların birbirlerinin sınav kağıtlarını görmeyecek şekilde tek bir hizada ve etrafındaki adaylarla en az 75 cm mesafe bırakarak oturmaları gerekir. Adaylar sınav sırasında yerlerinden kalkmayacaklardır. Her aday sınavda, sınav yapıcı tarafından belirtilen yere oturacaktır.
 1. Tüm adaylar sınava katıldıklarını gösteren sınav giriş tutanağına sınavdan önce imza atacaklardır.
 1. Sınavda Cep telefonu, fotoğraf makinesi kullanılamaz. Ayrıca Sınav yapıcısının izin verdiği sınav araçlarından başka herhangi bir alet, cihaz sınavda kullanılamaz.
 1. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmaz. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 1. Adaylar sınav başlama saatine kadar sorulara bakamaz.
 1. Adaylar sınav salonunda sınav yapıcısı tarafından belirtilen yerde oturacaklardır.

Sınav salonundan ayrılan aday tekrar sınava alınmaz.

 1. Sınavda adaylar diğer adaylar ile konuşamaz, birbirlerinin kağıtlarına bakamaz, her aday kendi kağıdının gizliliğinden sorumludur.
 1. Sınav bitişinde soru ve cevap kâğıtları sınav yapıcısına eksiksiz olarak verilir. Sınav kağıtları sınavdan sonra adaylar tarafından alınamaz. Sorular başka bir kağıda yazılarak dışarı çıkarılamaz.
 1. Sınav süresi için sınav salonundaki saat esas alınır. Saatin durması durumunda sınav yapıcının saati geçerli kabul edilir.
 1. Adaylar, Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav kurallarına ve sınav sırasındaki uyarılara uyacaktır

Sınav yapıcı tarafından teorik sınav salonunda adaylara dağıtılacak Sınav kuralları, sınavdan önce aday tarafından okunup imzalanarak sınavdan sonra sınav kağıtları ile birlikte sınav yapıcısına teslim edilecektir.

Sınavların yapılacağı alanın PBK tarafından uygun görülmemesi durumunda sınav yapılmayacaktır.

Sınavlarda PBK tarafından kamera kaydı alınacaktır, adaylar kamera kaydını engellemeyeceklerdir. Kamera kaydını engelleyen, diğer adayları rahatsız eden, iş güvenliği kurallarına aykırı tehlikeli davranışlar yapan adayların sınavları sınav yapıcı tarafından geçersiz sayılabilir.

Başvuru esnasında fiziksel yetersizliği olduğunu belirten adaylar için PBK Temsilcisi gerekli düzenlemeleri mümkün olduğunca gerçekleştirir. Sınavın yapıldığı dili anlayamayanlar için tercüman bulundurulmaz. Kalem, silgi, cetvel vb. sınav gereçleri aday tarafından sağlanacaktır.

Belgelendirme Kararı, Belgelerin Düzenlenmesi ve Belge sahibine teslim edilmesi

Sınavdan başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların belgelerinin düzenlenmesi için PBK tarafından belgelendirme kararının alınması gerekir. PBK Merkezince, sınavdan geçtiği halde belge ücretini ödemeyen, başvuru evrakları, sınav giriş tutanağı, sınav kağıtları vb. sınav kayıtları hatalı-eksik olan adayların tespit edilmesi halinde belgelendirme kararı alınmaz.

Belgelendirme kararı alınan belgeler PBK Merkezince düzenlenir, basılır ve imzalanır. PBK Temsilcisi ile Adayın karşılıklı olarak 2 nüsha halinde imzalayacağı “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile adaya teslim edilecektir.

Adaylar şikâyetlerini PBK’ya sözlü veya yazılı olarak bildirebilirler; şikâyet/itirazda bulunmadan önce ya da sonra sınav kâğıdının fotokopisini PBK Merkezinde PBK Yöneticisi eşliğinde; Sınav Merkezinde PBK Temsilcisi eşliğinde görebilirler, şikâyet/itirazını buna göre yapabilirler ya da geri alabilirler. Adaylar sınav kağıtlarından yazılı veya görüntülü kopya, kayıt alamazlar.

Belgelerin Gözetimi zorunluluğu, Belge Yenileme ve Yeniden Belgelendirilme koşulları:

 

PBK’dan belge alanların, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerektiğinden, gerçekleştirdiği, takip ettiği mühendislik uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri” oluşturulmuştur. Adaylar belgelerinin vizelenmesi ve yenilenmesi için gereken mesleki etkinlikleri, katılması gereken seminerleri ve mesleki uygulama alanlarını, mesleki etkinliklere ilişkin yıl içerisinde yapılacak değişiklikleri Oda web sayfasının PBK bölümünden takip edecektir.

Bu sözleşmenin aday tarafından imzalanması, adayın Gözetim ve Yeniden Belgelendirme süreçlerinden haberdar olduğunu gösterir.

Belgelerin Kullanımı, Belgelerin İptali ve Askıya Alınması:

Belge sahibi, PBK’dan belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK’ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav merkezlerine teslim edilmelidir.

Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PBK’ya bildirmelidir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz

Aşağıda belirtilen durumlar yılsonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir:

Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,

Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gerekli şartları sağlamaması durumunda,

– 4 (dört) sayfadan oluşan bu sözleşme, bir nüsha adayda, bir nüsha PBK da kalmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanacak olup her sayfası taraflarca imzalanacaktır.

Belgelendirme Programına Başvuran Aday

Adı soyadı :

İmza :

MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİNDE BELGELENDİRME İÇİN ADAY SÖZLEŞMESİ

Kapsam ve Taraflar:

Bu sözleşme, “TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşuna, MYK Ulusal Yeterliliklerinde Belgelendirme Programlarında belge almak için Başvuran Aday” ve TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu”nun karşılıklı yükümlülüklerini tanımlar.

Tanımlar:

Aday : Sınava girmek üzere belgelendirme sınavına başvuran kişi

PBK  : TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu

MYK  : Mesleki Yeterlilik Kurumu

PBK Temsilcisi : PBK adına başvuruları alan ve onaylayan kişi

Sınav Yapıcı : PBK adına teorik ve uygulamalı sınavları yapan ve değerlendiren kişi

Belgelendirme Programı: PBK tarafından MYK Ulusal Yeterliliklerine uygun olarak hazırlanmış teorik ve uygulamalı (pratik) sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, başarı durumlarının belirlenmesi, belgelendirme kararının alınarak MYK ya bildirilmesini içeren belgelendirme süreci

 

MYK Ulusal Yeterliliklerinde Belgelendirme Programına Başvuran Adayın ve

TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşunun yükümlülükleri:

Adayların MYK Ulusal Yeterliliklerindeki Belgelendirme Programlarına Başvurusu, PBK tarafından hazırlanan ilgili Başvuru formunun aday ve PBK Temsilcisi tarafından imzalanması ile alınır. Sınav Yapıcısı ve PBK Temsilcisi tarafından imzalanarak onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Adaylar sadece, başvuru formunda belirttiği Ulusal Yeterlilikler ve Yeterlilik Birimlerinden sınava girebilir. Başvuru formunda belirtilmeyen alanlarda sınava girilmesi durumunda sınav geçersiz sayılır. Adayların, başvuru formunda belirttiği Ulusal Yeterlilikler ve Yeterlilik Birimleri dışında sınava katılmalarına PBK Temsilcisi ve Sınav yapıcı tarafından izin verilmez.

Başvurusu kabul edilen adaya en geç 30 gün içerisinde sınav yeri, sınav tarihi ve yeri bildirilir. 30 gün içerisinde sınav yeri, tarihi ve saati bildirilmeyen aday sınava girmekten vazgeçebilir. Aday sınav ücretini ödemiş ise sınav ücreti adaya iade edilir.

Adaylar sınavdan önce belgelendirme ücretini PBK ya ait hesaplara yatırmak zorundadır. Sınavdan başarılı olan adaylar aynı hesaplara MYK tarafından belirlenen güncel belge ücretini yatıracaktır. PBK tarafından sınav ve belge ücretini yatıran adaya fatura düzenlenecektir.

Sınava katılacak adaylar sınav öncesinden 10 gün önce bilgi vermek koşuluyla sınava girmekten vazgeçip ödediği sınav ücretinin PBK’dan talep edebilir. 10 gün az sürede sınava katılamayacağını yazılı olarak beyan eden adayın sınav hakkı kaybolmaz ve aday bir sonraki sınava katılabilir. Sınava mazeretsiz katılmayan aday sınavda başarısız olmuş kabul edilir. Bu aday 12 ay içerisinde açılacak sınava ücret ödemeksizin katılabilir.

Adayların, başvuruda bulunmadıkları sınava PBK tarafından sehven alınması durumunda adaydan alınan sınav ücreti adaya geri ödenecektir.

Adaylar işsizlik sigortası fonu kapsamındaki teşvikten yararlanacaklar ise, sınav ücretlerinin geri ödenebilmesi için kendilerine ait banka hesabına ait IBAN numaralarını imzaladıkları başvuru formu

üzerine yazmak zorundadır. PBK tarafından yapılan sınavlarda adayın Avrupa Birliği Hibe fonu kapsamında yapılan teşvikten faydalanma imkanı yoktur.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlar. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce PBK tarafından adaya bildirilir.

PBK belirlenen belgelendirme ücret tarifelerini, yılda en çok iki kez olmak üzere giderlerindeki ve Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak güncelleyebilir. Güncellenen ücret tarifeleri MYK’na bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde PBK internet sitesinde yayımlanır.

Sınavdan başarısız olan adaylardan belge ücreti alınmaz. Sınavdan başarısız olan adaylar, talep etmeleri durumunda, PBK tarafından 12 ay içinde açılacak sınava ücretsiz olarak alınacaktır. 12 ay içerisinde sınav açılmazsa aday sınav ücretinin iadesini isteyebilir. İşsizlik sigortası fonundan karşılanmak üzere teşvikten faydalanacak adaylar ücretsiz olarak ayrıca fazladan bir kez daha sınava alınacaktır. Ancak bu durumda adayların yeniden sınav Başvuru Formu doldurarak PBK Sınav Merkezlerine iletmeleri ve başvurularının PBK Temsilcisi tarafından yeniden onaylanması gereklidir. Başvuru Formlarında, Başvuru tarihi olmayan başvurular geçersiz sayılır.

Adaylar, belgelendirme programına başvurularının onaylanması için, sınavdan önce Nüfus cüzdanı fotokopilerini ve PBK temsilcisi tarafından istenen diğer evrakları eksiksiz olarak PBK temsilcisine teslim edecektir.

Sınav değerlendirmesine ilişkin sonuçlar en geç 10 gün içerisinde PBK Sınav Merkezlerinden adaylara sözlü telefon/sms/eposta yoluyla duyurulur.

Sınav Programları ve Belgelendirme Programları hakkında açıklayıcı güncel bilgiler https://pbkmyk.mmo.org.tr web sayfasında yer almaktadır. Bu sayfadaki bilgiler adaya tebliğ edilmiş kabul edilir.

Sınav kuralları:

Teorik sınavlara katılan tüm adayların aşağıdaki kurallara uyması gereklidir. Aksi durumda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır:

 1. Adayların birbirlerinin sınav kağıtlarını görmeyecek şekilde tek bir hizada ve etrafındaki adaylarla en az 75 cm mesafe bırakarak oturmaları gerekir. Adaylar sınav sırasında yerlerinden kalkmayacaklardır. Her aday sınavda, sınav yapıcı tarafından belirtilen yere oturacaktır.
 2. Tüm adaylar sınava katıldıklarını gösteren sınav giriş tutanağına sınavdan önce imza atacaklardır.
 3. Sınavda Cep telefonu, fotoğraf makinesi kullanılamaz. Ayrıca Sınav yapıcısının izin verdiği sınav araçlarından başka herhangi bir alet, cihaz sınavda kullanılamaz.
 4. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmaz. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 5. Adaylar sınav başlama saatine kadar sorulara bakamaz.
 6. Sınav salonundan ayrılan aday tekrar sınava alınmaz.
 7.  Sınavda adaylar diğer adaylar ile konuşamaz, birbirlerinin kağıtlarına bakamaz, her aday kendi kağıdının gizliliğinden sorumludur.
 8.  Sınav bitişinde soru ve cevap kâğıtları sınav yapıcısına eksiksiz olarak verilir. Sınav kağıtları sınavdan sonra adaylar tarafından alınamaz. Sorular başka bir kağıda yazılarak dışarı çıkarılamaz.
 9.  Sınav süresi için sınav salonundaki saat esas alınır. Saatin bozulması durumunda sınav yapıcının saati geçerli kabul edilir.

Sınav yapıcı tarafından teorik sınav salonunda adaylara dağıtılacak Sınav kuralları, sınavdan önce aday tarafından okunup imzalanarak sınavdan sonra sınav kağıtları ile birlikte sınav yapıcısına teslim edilecektir.

Adaylar, Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav kurallarına ve sınav sırasındaki uyarılara uyacaktır.
Uygulamalı sınavlar için adaylar PBK tarafından istenecek kişisel koruyucu donanımları getirmek ve sınavda kullanmak zorundadır. Uygun kişisel koruyucu donanımı olmayan aday sınava alınmaz.
Sınav sırasında, sınav alanı dışına çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Teorik ve uygulamalı sınavların yapılacağı alanın PBK tarafından uygun görülmemesi durumunda sınav yapılmayacaktır.
Adaylara üzerinde aday numarası olan bir işaretleme PBK tarafından adayı sınavda rahatsız etmeyecek şekilde yapılacaktır. Adaylar teorik ve uygulamalı sınavda bu işaretlemeyi kullanacaktır.
Sınavlarda kamera kaydı alınacaktır, adaylar kamera kaydını engellemeyeceklerdir. Kamera kaydını engelleyen, diğer adayları rahatsız eden, iş güvenliği kurallarına aykırı tehlikeli davranışlar yapan adayların sınavları sınav yapıcı tarafından geçersiz sayılabilir.
Aday, gizliliği olan sınav gereçlerini vermeyeceğini ve hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını, gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespitinin halinde sınavların iptal edilebileceği ve iptal edilen sınavların iptal tarihinden sınra en geç 30 gün içinde tekrar yapılacağını, görüntülerin ve kişisel bilgilerin istenmesi halinde resmi makamlara iletileceğini bunun dışında adayın izni olmadan kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Belgelendirme Kararı, Belgelerin Düzenlenmesi ve Belge sahibine teslim edilmesi:
Sınavdan başarılı olarak belge almaya hak kazandığı PBK tarafından MYK ya bildirilen adayların belgeleri, PBK Temsilcisi ile Adayın karşılıklı olarak 2 nüsha halinde imzalayacağı “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile adaya teslim edilecektir.

Belgelerin Gözetimi zorunluluğu, Belge Yenileme ve Yeniden Belgelendirilme koşulları:
PBK’dan belge alanların, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerektiğinden, gerçekleştirdiği, takip ettiği mesleki uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri” uygulanmaktadır. Adaylar belgelerinin yenilenmesi için katılmaları gereken eğitimleri, seminerleri, yapmaları gereken mesleki uygulamaları ve bu konularda zaman içerisinde yapılabilecek değişiklikleri MYK web sayfasındaki duyurulardan ve Ulusal Yeterliliklerden takip edecektir.

Bu sözleşmenin aday tarafından imzalanması, adayın Gözetim ve Yeniden Belgelendirme süreçlerinden haberdar olduğunu gösterir.

Belgelerin Kullanımı, Belgelerin İptali ve Askıya Alınması:

Belge sahibi, PBK’dan belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK’ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav merkezlerine teslim edilmelidir. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PBK’ya bildirmelidir. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Aşağıda belirtilen durumlar yılsonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir:

Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,

Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gerekli şartları sağlamaması durumunda,

– 4 (dört) sayfadan oluşan bu sözleşme, bir nüsha adayda, bir nüsha PBK da kalmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanacak olup her sayfası taraflarca imzalanacaktır.

Belgelendirme Programına Başvuran Aday

Adı soyadı :

İmza :

Tarih:

Online başvuru yapmak için ilgili sınavın başvuru formunu doldurup ” dosya seç” kısmında başvuru formunuzu yükleyerek gönderiniz” .[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

Uluslararası standartlar kapsamındaki Başvurular İnternet üzerinden başvurular https://mmopbk.voc-tester.com/web sayfası aracılığıyla yapılır. Başvuru onaylanma aşamasında aday ilgili sınav merkezine davet edilerek ilgili Sınav Başvuru Formu imzalatılır. Sınav Merkezlerine yapılan başvurular PBK Temsilcisi tarafından yazılım sisteminde yer alan bölüme https://mmopbk.voc-tester.com/backend.php?r=applicant/create bilgi girişi yapılarak alınır ve ilgili Sınav Başvuru Formu imzalatılır. Uluslararası standartlar kapsamındaki Belgelendirme programlarına başvuran kişilerden, sınav öncesinde gereken malzemeleri ve sınav parçalarını aday bilgilendirme formlarında belirtilen bilgilere uygun olarak hazırlayacağını, başvuruda bulunduğu sınavın şartlarına ve iş güvenliği kurallarına uyacağını, verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiğini belirten imzalı beyanı alınır.

Tahribatsız Muayene Personeli Başvuruları: İnternet üzerinden başvurular https://mmopbk.voc-tester.com/web sayfası aracılığıyla yapılır. Başvuru onaylanma aşamasında aday ilgili sınav merkezine davet edilerek ilgili Sınav Başvuru Formu imzalatılır.