Sınav Başvuruları

Sınav Başvuruları Odamız Şubelerinde bulunan PBK Temsilcilerine yapılmalıdır. Odamız Şubelerinin iletişim bilgileri “www.mmo.org.tr” sayfasında yer almaktadır.
Başvurular tüm sınav merkezlerinde PBK Temsilcileri tarafından alınmaktadır. Sınav ve belgelendirmeye ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla başvuru sahibine ilgili Belgelendirme Program Şartnamesi verilir. Adaylar Başvuru formlarını doldurarak imzalar. Belgelendirme başvuruları, Mühendis Belgelendirme Programları için , Başvuru Formu ile, Kaynakçı sınavları için Kaynakçı Sınavı Başvuru Formu  ile alınır.

Bu başvuru formu adaylar tarafından doldurularak Odamız Şubelerindeki PBK temsilcilerine iletilmelidir. Adayların sınava katılabilmesi için bu başvuru formlarının Şube PBK Temsilcisi tarafından onaylanması gereklidir.
Kaynakçı belgelendirme programlarına başvuran kişilerden, sınav öncesinde gereken malzemeleri ve sınav parçalarını aday bilgilendirme formlarında belirtilen bilgilere uygun olarak hazırlayacağını, başvuruda bulunduğu sınavın şartlarına ve iş güvenliği kurallarına uyacağını, verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiğini belirten imzalı beyanı alınır. Kaynakçı belgelendirme sınavlarının kapsamlarını belirten sınav ayrıntıları, başvuru sahibi tarafından Kaynakçı Sınavı Başvuru Formunda belirtilir. Uygulamalı sınav başvurularında sınav ayrıntılarının uygunluğunu onaylamak için sınav yapıcılarının onayı alınır. Başvuru Sahibinin, ilgili Belgelendirme Programı Şartnamesinde belirtilen Başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı, PBK Temsilcisi tarafından değerlendirilir. Başvuru sırasında başvuru sahibinin sınava girebilmesi için özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili bir talep olması durumunda başvuru sahibinden yetersizliğini ve talebini açıklayan bir dilekçe ve yetersizliğini belgeleyen kayıtlar PBK Temsilcisi tarafından alınır.

ADAY SÖZLEŞMELERİ

Belgelendirme programlarına başvuran adaylardan sınavdan önce aşağıdaki aday sözleşmeleri  alınır:

MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME İÇİN ADAY SÖZLEŞMESİ

Kapsam ve Taraflar:

 

Bu sözleşme, “TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşuna, Mühendis Belgelendirme Programlarında belge almak için Başvuran Aday” ve TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu”nun karşılıklı yükümlülüklerini tanımlar.

 

Tanımlar:

 

Aday : Sınava girmek üzere belgelendirme sınavına başvuran kişi.

PBK  : TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu

PBK Temsilcisi : PBK adına başvuruları alan ve onaylayan kişi

Sınav Yapıcı : PBK adına teorik ve uygulamalı sınavları yapan ve değerlendiren kişi

Belgelendirme Programı: PBK tarafından Mühendis Belgelendirme Program Şartnamelerine uygun olarak hazırlanmış sınavların yapılması, değerlendirilmesi, başarı durumlarının belirlenmesi, belgelendirme kararının alınarak belgelerin basılmasını ve belge sahibine teslim edilmesini içeren belgelendirme süreci

Mühendis Belgelendirme Programına Başvuran Adayın ve

TMMOB MMO Personel Belgelendirme Kuruluşunun yükümlülükleri:

Adayların Mühendis Belgelendirme Programlarına Başvurusu, PBK tarafından hazırlanan ilgili Başvuru formunun aday ve PBK Temsilcisi tarafından imzalanması ile alınır. PBK Temsilcisi tarafından imzalanarak onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Adaylar sadece, başvuru formunda belirttiği belgelendirme programında sınava girebilir. Başvuru formunda belirtilen alanlarda sınava girilmemesi durumunda sınav geçersiz sayılır. Adayların, başvuru formunda belirttiği Belgelendirme Programı haricinde bir sınava katılmalarına PBK Temsilcisi ve Sınav yapıcı tarafından izin verilmez.

Adaylar sınavdan önce belgelendirme ücretini PBK ya ait hesaplara yatırmak zorundadır. Sınavdan başarılı olan adaylar aynı hesaplara MYK tarafından belirlenen güncel belge ücretini yatıracaktır. Belge ücretini yatıran adaya, talep etmesi durumunda PBK tarafından fatura düzenlenecektir.

Başvuru yaptığı halde Sınava girmeyen adayın sınav ücreti geri ödenmez. Adayların, başvuruda bulunmadıkları sınava PBK tarafından sehven alınması durumunda adaydan alınan sınav ücreti adaya geri ödenecektir.

Sınavdan başarısız olan adaylar, talep etmeleri durumunda, PBK tarafından 1 yıl içinde açılacak sınava ücretsiz olarak alınacaktır. Eğitim almadan sınava girme hakkı ilgili Belgelendirme Program şartnamesinde belirtilmiştir.

Adaylar, belgelendirme programına başvurularının onaylanması için, sınavdan önce üzerinde TC Kimlik No bulunan kimlik fotokopilerini ve PBK temsilcisi tarafından istenen diğer evrakları eksiksiz olarak PBK temsilcisine teslim edecektir.

Sınav kuralları:

Sınavlara katılan tüm adayların aşağıdaki kurallara uyması gereklidir. Aksi durumda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır:

  1. Adayların birbirlerinin sınav kağıtlarını görmeyecek şekilde tek bir hizada ve etrafındaki adaylarla en az 75 cm mesafe bırakarak oturmaları gerekir. Adaylar sınav sırasında yerlerinden kalkmayacaklardır. Her aday sınavda, sınav yapıcı tarafından belirtilen yere oturacaktır.
  1. Tüm adaylar sınava katıldıklarını gösteren sınav giriş tutanağına sınavdan önce imza atacaklardır.
  1. Sınavda Cep telefonu, fotoğraf makinesi kullanılamaz. Ayrıca Sınav yapıcısının izin verdiği sınav araçlarından başka herhangi bir alet, cihaz sınavda kullanılamaz.
  1. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmaz. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
  1. Adaylar sınav başlama saatine kadar sorulara bakamaz.
  1. Adaylar sınav salonunda sınav yapıcısı tarafından belirtilen yerde oturacaklardır.

Sınav salonundan ayrılan aday tekrar sınava alınmaz.

  1. Sınavda adaylar diğer adaylar ile konuşamaz, birbirlerinin kağıtlarına bakamaz, her aday kendi kağıdının gizliliğinden sorumludur.
  1. Sınav bitişinde soru ve cevap kâğıtları sınav yapıcısına eksiksiz olarak verilir. Sınav kağıtları sınavdan sonra adaylar tarafından alınamaz. Sorular başka bir kağıda yazılarak dışarı çıkarılamaz.
  1. Sınav süresi için sınav salonundaki saat esas alınır. Saatin durması durumunda sınav yapıcının saati geçerli kabul edilir.
  1. Adaylar, Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav kurallarına ve sınav sırasındaki uyarılara uyacaktır

Sınav yapıcı tarafından teorik sınav salonunda adaylara dağıtılacak Sınav kuralları, sınavdan önce aday tarafından okunup imzalanarak sınavdan sonra sınav kağıtları ile birlikte sınav yapıcısına teslim edilecektir.

Sınavların yapılacağı alanın PBK tarafından uygun görülmemesi durumunda sınav yapılmayacaktır.

Sınavlarda PBK tarafından kamera kaydı alınacaktır, adaylar kamera kaydını engellemeyeceklerdir. Kamera kaydını engelleyen, diğer adayları rahatsız eden, iş güvenliği kurallarına aykırı tehlikeli davranışlar yapan adayların sınavları sınav yapıcı tarafından geçersiz sayılabilir.

Başvuru esnasında fiziksel yetersizliği olduğunu belirten adaylar için PBK Temsilcisi gerekli düzenlemeleri mümkün olduğunca gerçekleştirir. Sınavın yapıldığı dili anlayamayanlar için tercüman bulundurulmaz. Kalem, silgi, cetvel vb. sınav gereçleri aday tarafından sağlanacaktır.

Belgelendirme Kararı, Belgelerin Düzenlenmesi ve Belge sahibine teslim edilmesi

Sınavdan başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların belgelerinin düzenlenmesi için PBK tarafından belgelendirme kararının alınması gerekir. PBK Merkezince, sınavdan geçtiği halde belge ücretini ödemeyen, başvuru evrakları, sınav giriş tutanağı, sınav kağıtları vb. sınav kayıtları hatalı-eksik olan adayların tespit edilmesi halinde belgelendirme kararı alınmaz.

Belgelendirme kararı alınan belgeler PBK Merkezince düzenlenir, basılır ve imzalanır. PBK Temsilcisi ile Adayın karşılıklı olarak 2 nüsha halinde imzalayacağı “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile adaya teslim edilecektir.

Adaylar şikâyetlerini PBK’ya sözlü veya yazılı olarak bildirebilirler; şikâyet/itirazda bulunmadan önce ya da sonra sınav kâğıdının fotokopisini PBK Merkezinde PBK Yöneticisi eşliğinde; Sınav Merkezinde PBK Temsilcisi eşliğinde görebilirler, şikâyet/itirazını buna göre yapabilirler ya da geri alabilirler. Adaylar sınav kağıtlarından yazılı veya görüntülü kopya, kayıt alamazlar.

Belgelerin Gözetimi zorunluluğu, Belge Yenileme ve Yeniden Belgelendirilme koşulları:

PBK’dan belge alanların, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerektiğinden, gerçekleştirdiği, takip ettiği mühendislik uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri” oluşturulmuştur. Adaylar belgelerinin vizelenmesi ve yenilenmesi için gereken mesleki etkinlikleri, katılması gereken seminerleri ve mesleki uygulama alanlarını, mesleki etkinliklere ilişkin yıl içerisinde yapılacak değişiklikleri Oda web sayfasının PBK bölümünden takip edecektir.

Bu sözleşmenin aday tarafından imzalanması, adayın Gözetim ve Yeniden Belgelendirme süreçlerinden haberdar olduğunu gösterir.

Belgelerin Kullanımı, Belgelerin İptali ve Askıya Alınması:

Belge sahibi, PBK’dan belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK’ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav merkezlerine teslim edilmelidir.

Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PBK’ya bildirmelidir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz

Aşağıda belirtilen durumlar yılsonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir:

Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,

Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,

Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gerekli şartları sağlamaması durumunda,

– 4 (dört) sayfadan oluşan bu sözleşme, bir nüsha adayda, bir nüsha PBK da kalmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanacak olup her sayfası taraflarca imzalanacaktır.

Belgelendirme Programına Başvuran Aday

Adı soyadı :

İmza :

Tahribatsız Muayene Personeli Başvuruları: İnternet üzerinden başvurular https://www.kemm.org.tr/sinav-bireysel-basvuru.html ve https://www.kemm.org.tr/sinav-kurumsal-basvuru.html sayfaları aracılığıyla yapılır. Başvuru onaylanma aşamasında aday ilgili sınav merkezine davet edilerek ilgili Sınav Başvuru Formu imzalatılır.