MYK Köprülü Vinç Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme

MYK Köprülü Vinç Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme Programı – 15UY0205-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuş olan 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarı raporunun iş verenden istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 5 yıllık sürenin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 40 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.

 • Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.

 • Elleçleme işlemine uygun uyarı işaret ve levhaları talimatlara göre yerleştirir.

 • Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanır.

 • Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.

 • İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulayacağı kuralları sıralar.

 • Acil durumlarda işletmenin acil çıkış kurallarını ve vinci emniyete alma prosedürlerini açıklar.

 • Çevre koruma kurallarını ifade eder.

 • Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.

 • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde/kimyasalların güvenli bir şekilde elleçleme işlemlerinde bilgi sahibidir.

 • Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

 • Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.

 • İşlemle ilgili kalite ve hata formlarını doldurur.

 • Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar.

Bu yeterlilik birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 80 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yük ve elleçleme alanı özellikleri ve tehlikelerini bilir.

 • Elleçleme alanı özelliklerine göre ekipman ve araç gereçlerin düzenini açıklar.

 • Elleçleme alanında yük, engel ve diğer kısıtlara göre iyileştirmenin nasıl yapılacağını açıklar.

 • Elleçleme işleminde kullanılan vinç, ataşman, ekipman ve yardımcı malzemeleri tanır.

 • Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının temizlik ve kontrol yöntemlerini sıralar.

 • Elleçleme, taşıma ve sabitleme ile ilgili mesleki terimleri açıklar.

 • Yüke uygun sapan, halat, zincir ve kaldırma araçlarını açıklar.

 • Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini mukayese eder.

 • Halat, zincir ve sapanların uzama, kopma, yırtılma, ezilme hesap ve kontrol yöntemlerini açıklar.

 • Yasal mevzuata göre halat, zincir ve sapanların durumlarını kontrol ederek karşılaştırır.

 • Köprülü vinç, ataşman ve ekipmanlarının periyodik bakım aralıklarını açıklar.

 • Kaldırma halat ve sapanlama elamanlarının yasal güvenlik ve uygunluk sınırlarını açıklar.

 • Kaldırma halat ve sapanlama elemanlarının kontrol ve bakım yöntemlerini sıralar.

 • Köprülü vinç hareket, sınırlayıcı ve güvenlik elemanlarının kontrolünün nasıl olacağını açıklar.

 • Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini tanır.

 • Kaldırma ataşmanlarının yük için güvenli, dengeli ve uygun olup olmadığını açıklar.

 • Kaldırma ataşmanlarının kontrol ve bakım metotlarını bilir.

 • Köprülü vinç periyodik bakım noktalarını açıklar.

 • Boyutsal ölçü aletlerini ve kullanımını bilir.

 • Sapan, halat ve kaldırma araçlarının depolanmasını bilir.

 • Sapan, halat ve kaldırma araçlarının düzenlemesini bilir.

 • Köprülü vinç bakım noktaları ve bölgelerini sıralar.

 • Yaptığı işle ilgili formları doldurur, ilgilileri ve amirleri bilgilendirir.

 • Bakım ve kontrol işlemlerini kayıt altına alır.

 • Elleçleme sahasının fiziki yapısı ve insan yoğunluğunun uygun olup olmadığını açıklar.

 • Taşıma rotasını yük çeşit, ebadına ve/veya yükleme aracına göre ölçerek kontrol eder.

 • Köprülü vinç hareket sınır limitleri içerisinde emniyetli rota ve güzergah belirlemeyi bilir.

 • Kumanda ünitesindeki butonların/levyelerin fonksiyonlarını bilir.

 • Sapancı ve işaretçi ile işaret ve iletişim araçlarını ve yöntemlerini bilir.

 • Sapancı, işaretçi ve diğer operatörle senkron ve güvenli çalışma prosedürlerini açıklar.

 • Yük ağırlık merkezi hesaplarını yapar/tablolardan okur.

 • Sapanlama teknik ve yöntemlerini bilir.

 • Sapanlama halat ve elemanlarını tanır.

 • Yüke göre halat ve sapanların yırtılma ya da kopmalara karşı alınacak önlemlerini sıralar.

 • Halat ve yük emniyeti için sapanların kaldırma açısını açıklar.

 • Yük ve elleçleme alanı özelliğine göre taşıma hızı ve hareketlerini bilir.

 • Yük özelliğine göre salınım ve dengeyi bozmadan frenleme tekniklerini ve yöntemlerini açıklar.

 • Kayma ya da düşmeyi önleyici yardımcı ekipman ve malzemeleri tanır.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.

 • Elleçleme işlemlerinde çevre koruma tedbirlerine uygun çalışır.

 • Elleçleme işlemlerinin kalitesini kontrol altında tutar.

 • Elleçleme sahasında kaldırma ataşmanları ve ekipmanlarının özelliklerine göre düzen ve depolanmasını yapar.

 • Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.

 • Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.

 • Köprülü vinç, ataşman ya da ekipmanlarını yük çeşit, ebat, ağırlık ve özelliğine göre hazırlar.

 • Elleçleme sahasını temizlik ve düzen durumunu kaldırma taşıma işlemlerine kısıt oluşturmaması için kontrol ederek gereken düzenlemeleri yapar.

 • Elleçleme sahasını iş bitiminde kontrol ederek çalışmaya hazır halde bırakır.

 • Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

 • Köprülü vinç halatlarının tambur, makara düzeneğine sarım durumunu kontrol eder.

 • Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.

 • Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.

 • Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.

 • Köprülü vinci periyodik aralıklarda sınır noktalara hareket ettirerek ve aşırı yükle sensör ve sınırlayıcıları kontrol eder.

 • Yük ağırlık, özellik ve ebatlarına göre kaldırma ataşmanı kontrol eder/belirler.

 • Yüke göre kaldırma ataşmanlarının denge ve uygunluk durumunu kontrol eder.

 • Halat, zincir ve sapanlardaki deformasyonu ölçü aletleri ile kontrol ederek kayıt altına alır.

 • Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

 • Talimatlarda yer alan köprülü vinç ve ekipmanlarının bakımlarını yapar.

 • Periyodik bakım, muayene ve kontrol kayıt altına alır.

 • Elleçleme sahasının yük taşıma, kaldırma ve istifleme için düzen, temizlik ve fiziki kontrollerini yapar.

 • Elleçleme sahası ve güzergahına göre taşıma rotasını belirler/belirlenen rotayı kontrol eder.

 • Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

 • Yük ağırlık merkezi ve sapanlama noktalarını belirler/sapanlama noktalarını onaylar.

 • Yük özelliğine göre halat ya da sapanlarda deformasyon oluşturacaksa uygun araç gereçle önlem alır.

 • Yük ağırlık, ebat, çeşit ve taşıma alanının fiziki şartlarına göre sapanlama elemanlarını belirler.

 • Köprülü vinci (kanca/ataşmanını) çeşitli yönlerde hareket ettirerek yüke göre seri ve hızlı bir şekilde konumlandırır.

 • Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.

 • Sapanlamanın taşıma sahasının kısıtlarına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

 • Köprülü vinci yüke göre uygun yüksekliğe indirerek kanca/kaldırma ataşmanı sapan bağlantısını yapar.

 • Köprülü vinç ataşman çeşidine göre yükü kavrar/manyetizmayı çalıştırır.

 • Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.

 • Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.

 • Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.

 • Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

 • Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

 • Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

 • Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

 • Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.

 • Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.

 • Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: