MYK Kaynak Operatörü seviye 4 rev01 Belgelendirme

MYK Kaynak Operatörü seviye 4 rev01 Belgelendirme Programı – 11UY0016-4

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ülkemizde metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Kaynak Atölyelerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirildiğinde, bakımları yapılmış kaynak ekipmanları ve sınavda kullanılacak parçalar, kişisel koruyucu donanımlar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Adayın standartlarda yer alan kaynak yöntemlerinden tercih ettiği birine veya birkaçına göre daha önceden hazırlanmış bir WPS’te (Kaynak Yöntemi Şartnamesi) tanımlanan parametrelere (kaynak yöntemi, mamul tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak sarf malzemesi, boyut, kaynak konumu ve kaynak ayrıntıları) göre uygun özelliklerde hazırlanmış parçaların kaynak edilerek birleştirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınav süresi, seçilen kaynak yöntemine göre İmalat şartlarına uygun olarak belirlenir.

Sınavda Kaynakçı elbisesi, eldiveni, maskesi vb. koruyucu ekipmanlar, el feneri, kaynak makinesi, gaz tüpleri, şaloma, elektrot, kaynak teli vb. kaynak ekipmanları, küçük taşlama makinesi, kaynak çekici dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya kaynakçı tarafından karşılanabilir. Ekipmanların kaynakçılar tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Belgeler, Sınav tarihinden itibaren; TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için 6 ayda bir, kaynakçının işvereninden onay alarak belge üzerindeki ilgili alanı imzalatması şeklinde belgelerin gözetimi yapılmalı (TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere) ve belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5 te belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biriyle değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

11UY0010-3/ Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır, yani geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A1-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınma-sı gereken önlemleri sıralar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını nasıl yerleştireceğini tarif eder.

 • Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

 • Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.

 • Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar.

 • Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar.

 • Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder.

 • Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

 • Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 12 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 12 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B1-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Kaynak ark üflemesinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini açıklar.

 • Damla geçiş sistemini ve kaynak işlemlerini açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru tel seçimini tanımlar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar. .

 • Tel sürme kontrol mekanizmasını tanımlar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını açıklar.

Uygulama sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru tel ve boyutları seçer.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 12 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 12 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B2-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Tel sürme mekanizmasını tanımlar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

 • Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru tel tipi ve boyutları seçer.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B3 birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 12 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 12 dakika zaman verilir Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B3-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Tel sürme mekanizmasını tanımlar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

 • Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru tel tipi ve boyutları seçer.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat-ları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B4 birimine yönelik teorik sınav Ek B4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 12 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 12 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B4-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru tel boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Tel sürme mekanizmasını tanımlar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

 • Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru tel tipi ve boyutları seçer.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Özlü tel elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B5 birimine yönelik teorik sınav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 12 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 12 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B5-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Sürece uygun koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

 • Kaynak ark üflemesinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru elektrot tip ve boyutlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

 • Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Elektrotların temizliğini, uygunluğunu ve kullanım koşullarını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B6 Plazma Ark Kaynağı (15) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B6 birimine yönelik teorik sınav Ek B6-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B6-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Sürece uygun plazma ve koruyucu gazı nasıl belirleyeceğini tarif eder.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını nasıl seçeceğini açıklar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Sürece uygun plazma ve koruyucu gazı belirler.

 • Plazma ve Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B7 birimine yönelik teorik sınav Ek B7-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B7-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Tek telli ve çok telli işlemler arasındaki farkı açıklar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Kaynak kafasının doğru hizalamasını sağlar.

 • Kaynak kafasını doğru ilerletilmesini sağlar.

 • Tozun kurutulmasını, beslenmesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Tel sürme mekanizmasının doğru çalışmasını sağlar.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Tel elektrotların ve kaynak kafasının temizliğini yapar.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B8 Bant Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (122) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B8 birimine yönelik teorik sınav Ek B8-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B8-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynak akım ve geriliminin yaratacağı etkileri sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Kaynak kafasını doğru hizalar ve ilerletilmesini sağlar.

 • Tozun kurutulmasını, beslenmesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar.

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Bant sürme mekanizmasının doğru çalışmasını sağlar.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Bant elektrotların ve kaynak kafasının temizliğini yapar.

 • Bant sarım kontrolünü yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B9 Elektron Işın Kaynağı (76) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B9 birimine yönelik teorik sınav Ek B9-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B9-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Elektron ışınının nasıl odaklanacağını açıklar.

 • Sızdırmazlık deneyi dahil vakum sistemini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Elektron ışın kaynak teçhizatının kullanımını ve ayarlarını açıklar.

 • Ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemesiyle veya sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Elektron ışınının doğru odaklanmasını sağlar.

 • Esas metalleri hazırlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder

 • Elektron ışın kaynak teçhizatının ayarlarını yapar.

 • Sarf malzemesiyle veya sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlemlerini uygular.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B10 Lazer Işın Kaynağı (751) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B10 birimine yönelik teorik sınav Ek B10-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B10-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Lazer ışınının nasıl odaklanacağını açıklar.

 • Farklı lazer tiplerini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Lazer ışın kaynak teçhizatının kullanımını ve ayarlarını açıklar.

 • Ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemesiyle veya sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Lazer ışınının doğru odaklanmasını sağlar.

 • Esas metalleri hazırlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder

 • Farklı lazer tiplerini uygular.

 • Uyguladığı işlem için gerekli mod tipini seçer.

 • Kullanılan gazların seçimini yapar.

 • Lazer ışın kaynak teçhizatının ayarlarını yapar.

 • Gaz akış hızını kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B11 Ultrasonik Kaynak (41) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B11 birimine yönelik teorik sınav Ek B11-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B11-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Cihazın kontrol sistemini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Ana malzemenin hazırlanmasını gerçekleştirir.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Kaynak elemanlarının tanıtımı ve montajını yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B12 Sürtünme Kaynağı (42) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B12 birimine yönelik teorik sınav Ek B12-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B12-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Cihazın kontrol sistemini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

 • Kaynak elemanlarını tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Ana malzemenin hazırlanmasını gerçekleştirir.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Kaynak elemanlarının tanıtımı ve montajını yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B13 Yüksek Mekanik Enerji İle Kaynak (44) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B13 birimine yönelik teorik sınav Ek B13-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B13-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Cihazın kontrol sistemini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

 • Kaynak elemanlarını tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Ana malzemenin hazırlanmasını gerçekleştirir.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Kaynak elemanlarının tanıtımı ve montajını yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0016-4/B14 Difüzyon Kaynağı (45) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B14 birimine yönelik teorik sınav Ek B14-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B14-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını sıralar.

 • Ölçü aletlerini tanımlar.

 • Cihazın kontrol sistemini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Sarf malzemesi olmaksızın kaynak işlem kurallarını açıklar.

 • Kaynak elemanlarını tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

 • Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Ana malzemenin hazırlanmasını gerçekleştirir.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Kaynak elemanlarının tanıtımı ve montajını yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: