MYK Isıtma ve DG İç tes yapım Pers

MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli seviye 3 rev01 Belgelendirme Programı – 11UY0031-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ülkemizde ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilirSınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

11UY0031-3/A1 İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi sınavında başarısız olan aday performansa dayalı bölüme katılamaz.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli adayı yeni bir sınav başvurusu için tekrar aynı eğitimden geçmelidir.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren; belge sahibinin 2 yıldan daha fazla bu meslekteki işine ara vermemesi koşuluyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarı raporunun iş verenden istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 5 yıllık sürenin sonunda sadece pratik sınav yapılır. İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır. Her yeterlilik birimi için ayrı teorik uygulamalı sınavda başarılı olmaları durumunda yeniden belgelendirilir.

11UY0031-3/A1 İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Ergonomi bilgisine sahip olmak,

 • Hijyen bilgisine sahip olmak.

 • İlkyardım bilgisine sahip olmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikleri ve işyerine ait kuralları bilmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisine sahip olmak.

 • Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerinin kullanımını bilmek.

 • Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisine sahip olmak.

 • Meslekle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Emniyet kurallarını uygulayabilmek.

 • Çalışma anında meydana gelecek iş kazalarına müdahale etmek için gerekli temel ilk yardım kurallarını uygulayabilmek.

 • Çalışma ortamında temel iş güvenliği tedbirlerini alabilecek bir dizi pratik becerilere sahip olmak.

 • Risk etmenlerini azaltabilmek.

 • Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulayabilmek.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanabilmek.

 • İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek.

11UY0031-3/A2 Çevre Güvenlik Önlemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Çevre boyut-etki değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Geri kazanım için malzeme ayırma ve sınıflamasını hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri bilmek

 • Mesleki kimya bilgisine sahip olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Geri kazanım için malzeme ayırma ve sınıflamasını yapabilmek.

 • Yanıcı ve parlayıcı malzemeyi güvenli bir şekilde tutabilmek.

 • Doğal kaynakları tasarruflu kullanabilmek.

 • Geri kazanım için malzeme ayırma ve sınıflamasını yapabilmek.

 • Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yapabilmek.

11UY0031-3/A3 Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A3 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Hata ve arızaları tespit edecek düzeyde bilgi sahibi olmak.

 • Hata ve arıza gidermek için basit uygulama ve yöntemleri bilmek.

 • İşyeri çalışma prosedürleri bilgisine sahip olmak.

 • Meslek resim bilgisine sahip olmak.

 • Teknik resim bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki teknolojik gelişmeleri takip etmek.

 • Mesleki terim bilgisine sahip olmak.

 • Ölçme cihazlarını bilmek.

 • Ölçme ve kontrol bilgisine sahip olmak.

 • Ölçü alma bilgisine sahip olmak.

 • Talimatlara göre kalite gerekliliklerini bilmek.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Talimatlara göre kalite gerekliliklerini belirleyebilmek.

 • Hata ve arızaları tespit edebilmek.

 • Hata ve arıza gidermek için basit uygulama ve yöntemleri uygulayabilmek.

 • Çalışmalarda kalite gerekliliklerini uygulamak.

11UY0031-3/A4 İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A4 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Araç, gereç ve ekipman bilgisine sahip olmak.

 • Çalışma alanının özelliklerini bilmek.

 • Genel proje bilgisine sahip olmak.

 • Gerekli makine, donanım ve malzemeleri bilmek.

 • Hizmet sunumu hakkında bilgi sahibi olmak.

 • İşyeri çalışma prosedürleri bilgisine sahip olmak.

 • Meslek matematiği bilgisine sahip olmak.

 • Meslek resim bilgisine sahip olmak.

 • Teknik resim bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki teknolojik gelişmeleri takip etmek.

 • Ulaşım planlama hakkında bilgi sahibi olmak, Ürün bilgisine sahip olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirleyebilmek.

 • Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanabilmek.

 • Servis programını kullanarak cihaza ait geçmişteki servis bilgilerini inceleyebilmek.

 • İş taleplerine göre ulaşım için en uygun güzergâhı/sıralamayı oluşturabilmek.

 • Servis ve bakım kılavuzuna göre işlemleri gerçekleştirmek.

 • Cihaz ve ekipmanların uygunluğunu inceleyip kontrolünü yapabilmek.

 • İş organizasyonu en verimli şekilde yapabilmek.

11UY0031-3/A5 Borulama İşlemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A5 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 30 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Boru ölçüleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Borularda kesme, bükme birleştirme işlemlerini bilmek.

 • Döşeme ve duvar geçişi hakkında bilgi sahibi olmak.

 • El aletlerini kullanma bilgisine sahip olmak.

 • Meslek matematiği bilgisine sahip olmak.

 • Meslek resim bilgisine sahip olmak.

 • Teknik resim bilgisine sahip olmak.

 • Ölçme ve kontrol bilgisine sahip olmak.

 • Ölçü alma bilgisine sahip olmak.

 • Sıva altı boru montajı hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Sıva üstü boru montajı hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Mesleki fizik bilgisine sahip olmak.

 • Yalıtım hakkında bilgi sahibi olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapabilmek.

 • Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlayabilmek.

 • Malzemeye uygun kesme ekipmanını seçebilmek.

 • Kesme sonrası oluşan çapakları temizleyebilmek.

 • Bükme işlemi için uygun metodu seçebilmek.

 • Bükme metoduna uygun ekipmanı seçebilmek.

 • Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlayabilmek.

 • Birleştirme için uygun metodu belirleyebilmek.

 • Birleştirme metoduna göre ekipman seçebilmek.

 • Birleştirme noktalarını temizleyebilmek.

 • Standartlara uygun diş açabilmek.

 • Birleştirmede eksen sapmalarını engelleyebilmek.

 • Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlayabilmek.

 • Yetkili servis biriminden gelen talebi inceleyebilmek.

 • Tesisat projesini okuyabilmek.

 • Standartlar doğrultusunda mesnetleme yapabilmek.

 • Doğru ölçümleme yapabilmek.

 • Uygun şekilde ekipman seçip soğuk bükme yapabilmek.

 • İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek.

11UY0031-3/A6 Cihaz Montaj ve Bağlantıları Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A6 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Meslek resim bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki elektrik bilgisine sahip olmak

 • Mesleki fizik bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki kimya bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki terim bilgisine sahip olmak.

 • Montaj bilgisi ve becerisine sahip olmak.

 • Ölçme ve kontrol bilgisine sahip olmak.

 • Ölçü alma bilgisine sahip olmak.

 • Standart ölçüler bilgisine sahip olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Havalandırma için gerekli ventilasyonu yapabilmek.

 • Tesisat ve baca bağlantısına uygun olacak şekilde montaj işaretlemesini yapabilmek.

 • Askı aparatlarını emniyetli şekilde monte edebilmek.

 • Kazan kaidesi yapılırken gerekli eğimleri verebilmek.

 • Cihazın doğal gaz tesisatı bağlantılarında uygun ebatlarda esnek bağlantı elemanı kullanabilmek.

 • Cihaz ile tesisat bağlantılarını, montaj kataloguna uygun olarak yapabilmek.

 • Drenaj bağlantısında kokuyu önlemek için sifon bağlantısı kullanabilmek.

 • Drenaj bağlantılarını pis su toplama giderine verebilmek.

 • Hermetik baca çıkışlarını proje ile karşılaştırabilmek.

 • Projedeki havalandırma bilgilerinin montaj yeri ile uygunluğunu karşılaştırabilmek.

 • Projede belirtilen ölçülerde havalandırmayı yapabilmek.

 • Cihaz etiketini TS ve EN standartlarına göre okuyup değerlendirebilmek,.

 • Cihaz montaj yerinin projeye uygun olup olmadığını kontrol edebilmek.

 • Montajda çıkabilecek sorunları öngörüp doğru ve eksiksiz ön hazırlık yapabilmek.

 • İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek.

 • İmalatçının montaj kılavuzunu yorumlayabilmek.

 • Montaj esnasında iş güvenliği risklerinde uygun davranış geliştirebilmek.

 • Yapılmış montaj üzerindeki hataları düzeltebilmek.

11UY0031-3/A7 Tesisatın Test ve Ayarları Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A7 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Gaz ölçüm bilgisine sahip olmak.

 • Genel ısıtma tesisatı bilgisine sahip olmak.

 • İşletmeye alma bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki elektrik bilgisine sahip olmak

 • Mesleki fizik bilgisine sahip olmak.

 • Ölçme cihazlarını bilmek.

 • Ölçme ve kontrol bilgisine sahip olmak.

 • Ölçü alma bilgisine sahip olmak.

 • Pompaların dönüş yönünü ve vanaların konumları hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Sızdırmazlık ve mukavemet testleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Sistemi devreye alma hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Tesisat elemanlarının kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Akışkan basıncının, işletme basınç değerine ulaşmasını sağlayabilmek.

 • Tesisatta elektrik ile çalışan ekipmanların bağlantılarının kontrolünü yapabilmek.

 • Pompanın basma yönünü kontrol edebilmek.

 • Vanaların bağlantı konumları ve yönünün doğru olup olmadığını kontrol edebilmek.

 • Ölçme cihazlarının yerlerinin doğru olup olmadığını kontrol edebilmek.

 • Sistemin akışkan sızdırmazlığını ve seviyesini kontrol edebilmek.

 • Uygun test ekipmanı seçimini yapabilmek ve kullanabilmek.

 • Sistem bağlantılarını kontrol edebilmek,

 • Sisteme yeterli basınçta akışkan basarak uygun metotla kontrol edebilmek,

 • Uygun test akışkanı seçebilmek.

 • Uygunsuz test sonuçlarını yorumlayıp doğru şekilde düzeltebilmek

11UY0031-3/A8 Tesisatın Bakım ve Onarımı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A8 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Filtreleri temizlemek veya değiştirmek.

 • Gaz ölçüm bilgisine sahip olmak.

 • Genel ısıtma tesisatı bilgisine sahip olmak.

 • Mesleki elektrik bilgisine sahip olmak

 • Mesleki fizik bilgisine sahip olmak.

 • Ölçme ve kontrol bilgisine sahip olmak.

 • Ölçü alma bilgisine sahip olmak.

 • Salmastra ve conta hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Sistemi devreye alma hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Şikâyetleri değerlendirmek.

 • Tesisat elemanlarının kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Salmastra ve contaların sızdırmazlık kontrolünü yapabilmek.

 • Arıza tespiti yapmak ve arızayı giderebilmek.

 • Ölçüm cihazları kullanarak akışkan eksikliğinin kontrolünü yapabilmek.

 • Uygun seviyede akışkan takviyesi yapabilmek.

 • Sistemde oluşabilecek havayı tahliye edebilmek.

 • Filtrelerin kirlilik ve bozulma (aşınma) kontrolünü yapabilmek.

 • Bozulmuş (aşınmış) filtreleri yenisiyle değiştirebilmek.

 • Sistemi çalıştırarak, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek.

 • Müşteriyi arıza ve yapılacak işlem konusunda bilgilendirebilmek.

 • Arızanın sebebini belirleyebilmek.

 • Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirleyebilmek.

 • Arızalı ekipmanı değiştirmek için malzeme tedarik edebilmek.

 • Arızanın giderildiğine dair kullanıcıyı bilgilendirebilmek.

 • Bakım ihtiyacını belirleyebilmek.

 • Doğru arıza tespiti yapabilmek.

 • Uygun ekipmanlar ile doğru bakımı gerçekleştirebilmek.

 • Bakım sonrası sistemi devreye alabilmek.

 • Tesisatın kontrol edilip edilmeyeceğine karar verebilmek.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: