MYK Greyder operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme Programı

MYK Greyder operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme Programı – 11UY0029-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, greyder operatörünün niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0029-3 Greyder Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, En az ilkokul/ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmak, Ulusal Yeterlilikte belirtilen süre ve içerikteki Greyder Operatörü (Seviye 3) ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlamış olmak veya En az 1 yıl greyder operatörü olarak çalıştığını ilgili kurum/kuruluşlardan belgelemek.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

– Deneyim veya eğitim alındığını gösterir evraklar

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren; belge sahibinin 5 yıl içinde Greyder Operatörü olarak en az 2 yıl çalışması koşuluyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge sahibinin işini 2 yıldan fazla ara vermeden sürdürdüğünü ve yeterliliğin şartlarına uygun olarak çalıştığını doğrulamak amacıyla iş yerinden yazılı veya sözlü bilgi istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 5 yıllık sürenin sonunda Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca operatör ile ilgili performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda greyder operatörü fiili olarak çalışmasını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı yapılır

11UY0029-3/A1 Greyder Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 30 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

11UY0029-3/A2 Greyder Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 75 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

A1 ve A2 için Teorik sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikler bilgisine sahip olmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak,

 • Acil durumlarda izlenecek adımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisine sahip olmak,

 • Uyarı ve işaret levhalarının anlamları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Çalışma yerinin düzenlenmesini ve küçük ölçekte organize edilmesi bilgisine sahip olmak,

 • Temel düzeyde çevre düzenleme ve koruma önlemleri bilgisine sahip olmak,

 • Trafik işaret ve işaretçileri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Çalışacağı alandaki yeraltı ve yerüstü hatları (elektrik, su, doğalgaz, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Yerleşim yerlerinde greyderle çalışma esnasında alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hareket halindeyken greyderin motorunun stop etmesi durumunda oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kabin içine yolcu alınmasının sakıncaları ve yasal yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greydere binme ve greyderden inme teknikleri bilgisine sahip olmak,

 • Greyderin devrilmesi durumunda uygulanacak prosedür hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greyderin yapacakları işler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greyderin teknik kapasitesi ve kabin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greyderin yapılacak işe uygun şekilde kullanılması (oturarak, ayakta) bilgisine sahip olmak,

 • Greyderin karayolunda seyri sırasında uyacağı kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Lastik hava basıncı hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Operatör bakım ve kullanma el kitabı okuma bilgisine sahip olmak,

 • Zeminin bilgisine sahip olmak,

 • Tesviye yapma bilgisine sahip olmak,

 • Yakıt ve hava sistemlerinde biriken suyun alınması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Tüm ekipmanın yağ, su ve yakıt seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hava filtreleri, kayışlar ve akünün kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Sızıntılar hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bıçağın (varsa riperin) , bıçak cıvatalarının, bıçak şase mafsal bağlantı cıvatalarının ve sürgü pabuçlarının kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Göstergeler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Emniyet ekipmanı ( emniyet kolu, servis ve park freni, geri vites kornası, park ve tepe lambası) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kumanda kol ve pedalları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Motor, yağ, yakıt, soğutma ve hidrolik devre elemanları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Orta ve uç bıçak ile riper tırnakları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Motor kulak takozları ve bağlama cıvataları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Basit arızaları giderebilme bilgisine sahip olmak,

 • Yetkisi dahilinde olan işler ile yetkisini aşan işler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bakım ve onarım kayıtlarını istenilen nitelikte tutma bilgisine sahip olmak,

 • Greyderin güvenli tırmanış yüksekliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greyderin devrilme açısı hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Teker yatırma yöntemi ile dönüş açısının küçültülebildiği bilgisine sahip olmak,

 • Ağırlık merkezinin belden kırma yöntemi ile ayarlanabildiği bilgisine sahip olmak,

 • Seyir halinde iken greyderin belden kırma piminin takılı olması gerektiği bilgisine sahip olmak,

 • Greyderin treylere yüklendikten sonra bıçağı(varsa riperi) römorka temas edecek şekilde indirilmesi ve lastik havalarının azaltılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Greyder yüklendikten sonra belden kırma piminin takılarak sabitlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Nakil esnasında park freni uygulaması, takozlama ve makinanın treylere bağlanması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Nakil esnasında egzoz borusunun kapatılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Seyir halinde iken ön tekerliğin hangi konumda olması gerektiği bilgisine sahip olmak,

 • Seyir halinde iken uygun vites seçimi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bıçağa uygun açı vererek şev kesmek hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Şev kesme esnasında makinanın kritik denge konumunda olduğu bilgisine sahip olmak,

 • Şev eteklerinin temizlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hendek açma bilgisine sahip olmak,

 • Yolda enine eğim (dever) verme, malzeme sermek, toplamak, malzemeyi karıştırmak, zemin yüzeyini kazımak ve zeminin ince tesviyesini (reglaj) yapma bilgisine sahip olmak,

 • Kar temizlemesi yaparken, lastik diş dibi derinliğine ve lastiklere patinaj zinciri takma bilgisine sahip olmak,

 • Bıçak emniyet piminin kırılması durumunda pimin değiştirilmesi gerektiği bilgisine sahip olmak,

 • İş bitiminde yapacağı kırık, çatlak, yağ, yakıt ve su sızıntı kontrolleri bilgisine sahip olmak,

 • İş bitiminde yakıt deposunun doldurulması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İş bitiminde yürüyen aksamların kontrolü ve sıkılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İş bitiminde greyderin güvenli alana park edilmesi için gerekli prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Tandemin çalışma şekli hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Lastik patlaması durumunda, patlayan lastiğin askıya alınması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Yakıt ikmali yapma bilgisine sahip olmak,

 • Greyderin düz zemine park edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Park etme prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Uzun süreli depolama prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hidrolik silindir rotlarının ve gres ile yağlanacak noktaların yağlanması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Arıza durumunda greyderi tamir atölyesine çekme prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak.

A1 ve A2 için Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Zemine göre ayarlanacak lastik hava basıncını ayarlayabilmek,

 • Operatör kullanma ve bakım katalogunu okuyabilmek,

 • Tesviye yapabilmek,

 • Yakıt ve hava sistemlerinde biriken suyu alabilmek,

 • Tüm ekipmanın yağ, su ve yakıt seviyelerini kontrol edebilmek,

 • Hava filtreleri, kayışlar ve akünün kontrolünü yapabilmek,

 • Sızıntıların tespitini yapabilmek,

 • Bıçağın (varsa riperin) , bıçak cıvatalarının, bıçak şase mafsal bağlantı cıvatalarının ve sürgü pabuçlarının kontrolünü yapabilmek,

 • Göstergeleri okuyabilmek,

 • Kumanda kol ve pedalları kullanabilmek,

 • Motor, yağ, yakıt, soğutma ve hidrolik sistemlerin kontrolünü yapabilmek,

 • Orta ve uç bıçak ile riper tırnakları değiştirebilmek,

 • Motor kulak takozları ve bağlama cıvatalarını gevşemişse sıkabilmek,

 • Basit arızaları giderebilmek,

 • Yetkisi dahilinde olan işleri yapabilmek ve yetkisini aşan işler hakkında bir üst amire haber vermek

 • Bakım ve onarım kayıtlarını istenilen nitelikte tutabilmek

 • Dönüş açısını teker yatırma yöntemi ile küçültebilme,

 • Greyder ile güvenli tırmanış yapabilmek,

 • Makinayı treylere güvenli şekilde bindirebilmek,

 • Makine yüklendikten sonra belden kırma pimini takabilmek ve bıçağı zemine indirebilmek,

 • Park frenini uygulamak, lastikleri takozlamak ve makinayı treylere bağlayabilmek,

 • Egzoz borusunu kapatabilmek,

 • Greyder ile bıçağa uygun açı vererek şev kesebilmek,

 • Şev eteklerini temizleyebilmek,

 • Hendek açabilmek,

 • Yolda enine eğim (dever) verme, malzeme serme, toplama, malzemeyi karıştırma, zemin yüzeyini kazıma ve zeminin ince tesviyesini (reglaj) yapma işlerini yapabilmek,

 • Bıçak emniyet piminin kırılması durumunda pimi değiştirebilmek,

 • Kar temizlemesi yaparken, lastiklere patinaj zinciri takabilmek,

 • Tehlikeli bölgelerde belden kırma yöntemini uygulayarak makinanın ağırlık merkezini emniyetli bölgede kalacak şekilde ayarlayabilmek,

 • Lastik patlaması durumunda patlayan lastiği askıya alabilmek,

 • İş bitiminde yapacağı kırık, çatlak, yağ, yakıt ve su sızıntı kontrollerini yapabilmek,

 • İş bitiminde yürüyen aksamların kontrolünü ve sıkılmasını yapabilmek,

 • Yakıt ikmali yapabilmek,

 • Greyderi düz zemine park edebilmek,

 • Park sonunda, vitesin boşa alınması, bıçağın indirilmesi, frenlerin kilitlenmesi ve elektrik şalterinin kapatılması işlerini yapabilmek,

 • Uzun süreli beklemelerde, makinayı temizleyebilmek,

 • Uzun süreli beklemelerde, makinanın yerden irtibatını kesecek önlemleri alabilmek,

 • Uzun süreli beklemelerde, lastik havalarını düşürebilmek,

 • Hidrolik silindir rotlarının ve gres ile yağlanacak noktalarını yağlayabilmek,

 • Uzun süreli beklemelerde, yakıt deposunu doldurabilmek,

 • Bekleyen greyderin uygun aralıklarda çalıştırılarak tüm ekipmanlarını kontrol edebilmek.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: