MYK Ekskavatör Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme

MYK Ekskavatör Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme Programı – 11UY0028-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, dozer operatörünün niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, En az ilkokul/ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmak, Ulusal Yeterlilikte belirtilen süre ve içerikteki Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlamış olmak veya En az 1 yıl ekskavatör operatörü olarak çalıştığını ilgili kurum/kuruluşlardan belgelemek.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

– Deneyim veya eğitim alındığını gösterir evraklar

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren; belge sahibinin 5 yıl içinde Ekskavatör Operatörü olarak en az 2 yıl çalışması koşuluyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge sahibinin işini 2 yıldan fazla ara vermeden sürdürdüğünü ve yeterliliğin şartlarına uygun olarak çalıştığını doğrulamak amacıyla iş yerinden yazılı veya sözlü bilgi istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 5 yıllık sürenin sonunda Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca operatör ile ilgili performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ekskavatör operatörü fiili olarak çalışmasını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı yapılır

11UY0028-3/A1 Ekskavatör Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 30 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

11UY0028-3/A2 Ekskavatör Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 75 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

A1 ve A2 için Teorik sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikler bilgisine sahip olmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak,

 • Acil durumlarda izlenecek adımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatöre binme ve makinadan inme teknikleri bilgisine sahip olmak,

 • Kabin içinin elektrik akımına karşı yalıtımlı olduğu bilgisine sahip olmak,

 • Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisine sahip olmak,

 • Uyarı ve işaret levhalarının anlamları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Çalışma yerinin düzenlenmesi ve küçük ölçekte organize edilmesi bilgisine sahip olmak,

 • Temel düzeyde çevre düzenleme ve koruma önlemleri bilgisine sahip olmak,

 • Trafik işaret ve işaretçileri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Çalışacağı alandaki yeraltı ve yerüstü hatları (elektrik, su, doğalgaz, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kabin içine yolcu alınmasının sakıncaları ve yasal yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatörün yapacakları işler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatörün teknik kapasitesi ve kabin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatör ile gerçekleşecek kurtarma operasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Operatör kullanma ve bakım el kitabı okuması gerektiği bilgisine sahip olmak,

 • Ekskavatörün yürüyüş mesafesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Zemine göre ayarlanacak lastik hava basıncı /palet gerginliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatörün ataşmanları ve uygun ataşmanın seçimi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Aynada /şevde oluşabilecek göçük, yar, şapka tespiti hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Zemin bilgisine sahip olmak,

 • Tesviye yapma bilgisine sahip olmak,

 • Yumuşak zemine batmış ekskavatörü kurtarma bilgisine sahip olmak,

 • Yakıt ve hava sistemlerinde biriken suyun alınması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Tüm ekipmanın yağ, su ve yakıt seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hava filtreleri, kayışlar ve akünün kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Sızıntılar hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kovanın, bıçak cıvatalarının, bıçak şase mafsal bağlantı cıvatalarının, palet civatalarının / lastik bijonlarının kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Göstergeleri okumak hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Emniyet ekipmanı ( emniyet kolu, servis ve park freni, geri vites kornası, park ve tepe lambası) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kumanda kol ve pedalları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Motor, yağ, yakıt, soğutma ve hidrolik, elektrik devre elemanları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Destek ayakları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Motor kulak takozları ve bağlama cıvataları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Basit arızaları giderebilme bilgisine sahip olmak,

 • Yetkisi dahilinde olan işler ile yetkisini aşan işler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bakım ve onarım kayıtlarını istenilen nitelikte tutma bilgisine sahip olmak,

 • Ekskavatörün güvenli tırmanış eğimi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatörün ağırlık merkezi ve dengesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatörün treylere yüklendikten sonra kovası (varsa bıçağı) römorka temas edecek şekilde indirilmesi ve lastik havaların azaltılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Ekskavatör yüklendikten sonra kule mekanik kilidinin sabitlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İş bitimi sonunda yakıt deposunun doldurulması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İş bitiminde ekskavatörün güvenli alana park edilmesi için gerekli prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Nakil esnasında park freni uygulaması, takozlama ve makinanın treylere bağlanması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Egzoz borusunun kapatılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Doğal yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kaya sökme ve kırma hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Şevlere taş dizme hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Kovaya uygun açı vererek şev kesmek hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Şev eteklerinin temizlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hendek ve kanal açma bilgisine sahip olmak,

 • Kazıdan çıkan malzemenin depolanması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İş bitiminde yapacağı kırık, çatlak, yağ, yakıt ve su sızıntı kontrolleri bilgisine sahip olmak,

 • İş bitiminde yürüyen aksamların kontrolü ve sıkılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Yakıt ikmali yapma bilgisine sahip olmak,

 • Ekskavatörün düz zemine park edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Park sonunda, vitesin boşa alınması, kovanın /bıçağın indirilmesi, frenlerin kilitlenmesi ve elektrik şalterinin kapatılması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Uzun süreli depolama prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Hidrolik silindir rotlarının ve gres ile yağlanacak noktaların yağlanması hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Yükleme bilgisine sahip olmak.

A1 ve A2 için Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilmek, risk etmenlerini azaltabilmek,

 • İşe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanabilmek,

 • Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulayabilmek,

 • Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlayabilmek,

 • Uyarıcı işaret levhaları ile çalışma alanını emniyetli hale getirebilmek,

 • Yer altı ve yer üstü hatlara dikkat ederek çalışabilmek,

 • Çalışma sahası işaretçilerinin talimatlarına uyabilmek,

 • Ekskavatörün elektrik akımına kapılma durumunda kabin içinde bekleyebilmek,

 • Tehlike durumunda önlem alabilmek,
 • Tehlike anında soğukkanlılığını koruyarak gerekli refleksi gösterebilmek,
 • Zemine göre ayarlanacak lastik hava basıncı /palet gerginliği yapabilmek,

 • Ekskavatörün çalışacağı işe uygun ataşmanı seçebilmek,

 • Aynada /şevde oluşabilecek göçük, yar, şapka tespitini yapabilmek,

 • Operatör kullanma ve bakım el kitabını uygulayabilmek,

 • Oluşabilecek arızaları ilgi kişilere iletebilmek,

 • Zemin gevşekliğini anlayabilmek için kova ile basit zemin etüdü yapabilmek,

 • Tesviye yapabilmek,

 • Yumuşak zemine batmış ekskavatörü kurtarabilmek,

 • Yakıt ve hava sistemlerinde biriken suyu alabilmek,

 • Tüm ekipmanın yağ, su ve yakıt seviyelerinin kontrolünü yapabilmek,

 • Hava filtreleri, kayışları kontrolünü ve değiştirilmesini yapabilmek,

 • Akünün kontrolünü yapabilmek,

 • Sızıntı durumunda gerekli müdahaleyi yapabilmek,

 • Kovanın, bıçak cıvatalarının, bıçak şase mafsal bağlantı pim ve cıvatalarının, palet cıvatalarının kontrol ve değişimini yapabilmek,

 • Lastik bijonlarının kontrolünü yapabilmek,

 • Göstergeleri okuyabilmek,

 • Emniyet ekipmanı ( emniyet kolu, servis ve park freni, geri vites kornası, park ve tepe lambası) kontrolünü yapabilmek,

 • Kumanda kol ve pedalları kullanabilmek,

 • Motor, yağ, yakıt, soğutma, hidrolik ve elektrik devre elemanların kontrolünü yapabilmek,

 • Motor, yağ, yakıt, soğutma, hidrolik ve elektrik devre elemanların basit arızalarını giderebilmek,

 • Kepçe tutucu,tırnak ve yan bıçakları değiştirebilmek,

 • Motor kulak takozları ve bağlama cıvatalarının kontrolünü yapabilmek,

 • Basit arızaları giderebilmek,

 • Bakım ve onarım kayıtlarını istenilen nitelikte tutabilmek,

 • Ekskavatörü eğimli arazide güvenli kullanabilmek,

 • Makinayı treylere yükleyebilmek,

 • Makinanın treylere yüklendikten sonra kovası (varsa bıçağı) römorka temas edecek şekilde indirebilmek,

 • Makine yüklendikten sonra kule mekanik kilidini sabitleyebilmek,

 • Nakil esnasında, park freni uygulayabilmek, takozlayabilmek ve makinayı treylere bağlayabilmek,

 • Makinanın nakli veya uzun parkı esnasında, egzoz borusunun uygun şekilde ağzını kapatabilmek,

 • Kırıcı ataşmanı ile kaya sökümü ve kırımı yapabilmek,

 • Şevlere taş dizebilmek,

 • Kovaya uygun açı vererek şev kesebilmek,

 • Şev eteklerinin temizleyebilmek,

 • Hendek ve kanal açabilmek,

 • Yıkım işlerini güvenli şekilde yapabilmek,

 • Kazıdan çıkan malzemeyi uygun şekilde depolayabilmek,

 • İş bitiminde kırık, çatlak, yağ, yakıt ve su sızıntı kontrollerini yapabilmek,

 • İş bitiminde yürüyen aksamların kontrolünü ve sıkımını yapabilmek,

 • Yakıt ikmalini yapabilmek,

 • İş bitiminde ekskavatörü düz zemine park edebilmek,

 • Park sonunda, vitesin boşa alınması, kovanın /bıçağın indirilmesi, frenlerin kilitlenmesi ve elektrik şalterinin kapatılması işlemlerini yapabilmek,

 • Uzun süreli depolama prosedürlerini uygulayabilmek,

 • Hidrolik silindir rotlarını ve gres ile yağlanacak noktaları yağlayabilmek.

 • Yükleme yapabilmek,

 • Ekskavatörün yapacağı işler ile ilgili amirinden aldığı bilgileri doğru uygulayabilmek,

 • Birlikte olduğu diğer personellerle uyumlu çalışabilmek,

 • Mesleğiyle ilgili gelişmelere uyum sağlayabilmek,

 • Çalışılan zeminde hataları belirleyebilmek, önleyici veya düzeltici çözümler getirebilmek,

 • Yetkilinin gözetimi altında düzenli çalışabilmek,

 • Karşılaştığı basit sorunları kendi başına çözebilmek,

 • Yakıt tasarrufu için gerekli tedbirleri uygulayabilmek,

 • Çevreye karşı duyarlı olabilmek,

 • Trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki çalışmalarda insanların etkilenmesini asgari düzeye indirebilmek,

 • Zamanı iyi kullanabilmek,

 • Tehlike durumunda önlem alabilmek,

 • Tehlike anında soğukkanlılığını koruyarak gerekli refleksi gösterebilmek.

Tarih: Eylül 12, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: