MYK Dozer Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme

MYK Dozer Operatörü seviye 3 rev00 Belgelendirme Programı – 11UY0026-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, dozer operatörünün niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0026-3 Dozer Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, En az ilkokul/ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmak, Ulusal Yeterlilikte belirtilen süre ve içerikteki Dozer Operatörü (Seviye 3) ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlamış olmak veya En az 1 yıl dozer operatörü olarak çalıştığını ilgili kurum/kuruluşlardan belgelemek.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

– Deneyim veya eğitim alındığını gösterir evraklar

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren; belge sahibinin 5 yıl içinde Dozer Operatörü olarak en az 2 yıl çalışması koşuluyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge sahibinin işini 2 yıldan fazla ara vermeden sürdürdüğünü ve yeterliliğin şartlarına uygun olarak çalıştığını doğrulamak amacıyla iş yerinden yazılı veya sözlü bilgi istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 5 yıllık sürenin sonunda Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca operatör ile ilgili performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda dozer operatörü fiili olarak çalışmasını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı yapılır

11UY0026-3/A1 Dozer Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 30 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

11UY0026-3/A2 Dozer Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 75 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

A1 ve A2 için Teorik sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikler bilgisine sahip olmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak,

 • Acil durumlarda izlenecek adımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisine sahip olmak
 • Uyarı ve işaret levhalarının anlamları hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Dozerin teknik özellikleri bilgisine sahip olmak,

 • Çalışma yerinin düzenlenmesini ve küçük ölçekte organize edilmesi bilgisine sahip olmak,

 • Temel düzeyde çevre düzenleme ve koruma önlemleri bilgisine sahip olmak,

 • Çalışacağı saha ve zemin kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Çalışacağı zemine göre bıçağın seçimi ve konumu bilgisine sahip olmak,

 • Ataşmanları sökme ve takma bilgisine sahip olmak,

 • Dozer ve ekipmanların kontrolü bilgisine sahip olmak,

 • Dozeri çalıştırma- durdurma bilgisine sahip olmak,

 • Karşılaştığı basit arızaları tanıma ve giderme bilgisine sahip olmak,

 • Çalışacağı zemine göre lastik hava basıncı ve palet ayarı yapma bilgisine sahip olmak,

 • Çalışacağı zemini uygun çalışma ortamına getirme bilgisine sahip olmak,

 • Dozerin ikaz ve gösterge kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Dozer ilk hareket bilgisine sahip olmak,

 • Emniyet ekipmanları kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Hidrolik sistem devre elemanlarının kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Dizel motor sistemlerinin kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Bıçakların aşınma plakalarının kontrol bilgisine sahip olmak,

 • Yürüyüş takımlarının günlük kontrol ve bakımları bilgisine sahip olmak,

 • Bakım ve makine kartına kayıtları tutma bilgisine sahip olmak,

 • Dozer nakili hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Topoğrafların bıraktığı işaretleri okuma bilgisine sahip olmak,

 • Zeminin tesviye, malzeme serme, şev kesme, yarma ve dolgu bilgisine sahip olmak,

 • İş makinası itme ve çekme bilgisine sahip olmak,

 • Birlikte çalışacağı iş makineleri ile koordineli çalışma bilgisine sahip olmak,

 • İş bitiminde dozerin kontrolü bilgisine sahip olmak,

 • Park etme prosedürleri bilgisine sahip olmak,

 • Riperleme bilgisine sahip olmak

 • İş makinasını itmek ve çekebilmek,

 • Araç kurtarma bilgisine sahip olmak

 • Uzun süreli depolama prosedürleri bilgisine sahip olmak.

A1 ve A2 için Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilmek, risk etmenlerini azaltabilmek,

 • İşe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanabilmek,

 • Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulayabilmek,

 • Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlayabilmek,

 • Dozer ve ekipmanlarını kontrol edebilmek,

 • Çalışacağı alana göre dozer ataşmanlarını sökebilmek ve takabilmek,

 • Karşılaştığı basit arızaları giderebilmek,

 • Dizel motor sistemlerini kontrol edebilmek,

 • Çalışacağı zemine göre lastiklerin hava basıncı veya palet gergi ayarını yapabilmek,

 • Zemini, çalışmaya hazır hale getirmek için gevşetilmesini (riperlemeyi) sağlamak,

 • Yakıt tankında oluşan suyu boşaltmak,

 • Yürüyüş takımlarının günlük kontrol ve bakımlarını yapabilmek,

 • Dozerin naklini yapabilmek,

 • Topoğrafların bıraktığı işaretleri okuyabilmek,

 • Zeminin tesviye, malzeme serme, şev kesme, yarma ve dolgusunu yapabilmek,

 • Dozeri itmek ve çekebilmek,

 • Birlikte çalışacağı iş makineleri ile koordineli çalışabilmek,

 • İş bitiminde makinanın kontrolünü yapabilmek,

 • Park etme prosedürlerini uygulayabilmek,

 • Uzun süreli depolama prosedürlerini uygulayabilmek,

 • Tehlike durumlarında önlem alabilmek,

 • Anlık tehlikelere karşı karar verme ve refleks yeteneğine sahip olmak,

 • Karşılaştığı basit sorunları kendi başına çözebilmek,

 • Çevreye karşı duyarlı olabilmek,

 • Makine teknolojisindeki gelişmeleri takip edebilmek,

 • Üst kademelerin iş ile ilgili talimatlarını algılayabilmek,

 • Üst kademelerin gözetimi altında düzenli çalışabilmek,

 • Çalışma sürecinde organizasyon yapabilmek,

 • İş hatalarını belirleyebilmek, önleyici veya düzeltici çözümler getirebilmek,

 • Diğer iş makine operatörleri ile koordineli çalışabilmek,

 • Bilgilerini altındaki elemana aktarabilmek

 • Verilen işi düzenli ve iş ahlakına göre yapabilmek.

Tarih: Eylül 12, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: