MYK Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 3 rev02

MYK Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 3 rev02 Belgelendirme Programı – 11UY0034-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle polietilen boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Kaynak Atölyelerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirildiğinde, bakımları yapılmış kaynak ekipmanları ve sınavda kullanılacak parçalar, kişisel koruyucu donanımlar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Adayın standartlarda yer alan kaynak yöntemlerinden tercih ettiği birine veya birkaçına göre daha önceden hazırlanmış bir WPS’te (Kaynak Yöntemi Şartnamesi) tanımlanan parametrelere (kaynak yöntemi, mamul tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak sarf malzemesi, boyut, kaynak konumu ve kaynak ayrıntıları) göre uygun özelliklerde hazırlanmış parçaların kaynak edilerek birleştirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınav süresi, seçilen kaynak yöntemine göre İmalat şartlarına uygun olarak belirlenir.

Sınavda Kaynakçı elbisesi, eldiveni, maskesi vb. koruyucu ekipmanlar, el feneri, kaynak makinesi, gaz tüpleri, şaloma, elektrot, kaynak teli vb. kaynak ekipmanları, küçük taşlama makinesi, kaynak çekici dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya kaynakçı tarafından karşılanabilir. Ekipmanların kaynakçılar tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Belgeler, Sınav tarihinden itibaren; 2 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için 6 ayda bir, kaynakçının işvereninden onay alarak belge üzerindeki ilgili alanı imzalatması şeklinde belgelerin gözetimi yapılmalı ve belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 2 yıllık sürenin sonunda belge sahibi yeniden her yeterlilik birimi için ayrı uygulamalı sınava girerek belgelendirilir. Teorik sınav yapılmaz.

11UY0034-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır, yani geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A1-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

 • İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde nasıl bulunduracağını açıklar

 • Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri tarif eder.

 • Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar.

 • Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder.

 • Özel acil durum prosedürlerinin uygulanmasını açıklar.

 • Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürleri tarif eder.

 • Çevresel risklerin (yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli şekilde tutulması vb.) azaltılmasını tarif eder.

 • Proseslerde saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

 • İş için uygun çalışma alanı özelliklerini tanımlar.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

11UY0034-3/A2 Plastik Kaynakları İle İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A2-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak teçhizatının çalıştırılması ve izlenmesini tarif eder.

 • PE elektrofüzyon, semer-mesnet, alın kaynak ve geçme kaynak yöntemlerini açıklar.

 • Saha kaynakları ile ilgili gereken bilgileri açıklar.

 • PE boru ve bağlantı elemanlarını ve gerekli kaynak malzemelerini uygulayacağı kaynak yöntemine ve imalatçı tarafından hazırlanan kullanma kılavuzuna göre eksiksiz olarak hazırlanmasını açıklar.

 • Termoplâstiklerin alt gruplarının özelliklerini tarif eder.

 • Kaynak proseslerini tarif eder.

 • Kaynak malzeme ve ekipmanlarını hazırlamayı tarif eder.

 • Kaynak başlatma, gözlemleme ve sonlandırma işlemlerinin, işyeri prosedürleri ve talimatları ile imalatçı kullanma kılavuzuna uygun olarak yapılmasını tarif eder.

 • Kaynak verilerini raporlamayı tarif eder.

 • Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak tarif eder.

 • Kaynağın kabul veya reddine göre planlamaları tarif eder

 • Gözle muayene kriterlerini tarif eder.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 60 dır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A3-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar

 • Ön ısıtma işlemlerini tarif eder.

 • Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

 • Kullanacağı sarf malzemenin seçimini bilir.

 • Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • İşaretleme tekniğine uygun olarak boru üzerinde işaretleme yapar.

 • Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.

 • Uygun temizleyici solventi seçerek temizleme işlemini tekniğine uygun olarak gerçekleştirir.

 • Montaj işlemlerini doğru sıralamada gerçekleştirir.

 • Boru boyutuna uygun sabitleyici seçerek sabitleme işlemini gerçekleştirir.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

11UY0034-3/B1 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

Bu yeterlilik Birimi için Teorik sınav yapılmaz.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak verilerini raporlar.

 • EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.

 • Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.

 • Soğuma süresi boyunca kaynak bölgesini mekanik-fiziksel etkilerden ve olumsuz hava ve çevre koşullarından korur.

 • Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

11UY0034-3/B2 Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

Bu yeterlilik Birimi için Teorik sınav yapılmaz.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Kaynak verilerini raporlar.

 • EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.

 • Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.

 • Soğuma süresi boyunca kaynak bölgesini mekanik-fiziksel etkilerden ve olumsuz hava ve çevre koşullarından korur.

 • Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: