MYK Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı seviye 3 rev02

MYK Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı seviye 3 rev02 Belgelendirme Programı – 11UY0033-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla yürürlüğe konmuş olan 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Kaynak Atölyelerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirildiğinde, bakımları yapılmış kaynak ekipmanları ve sınavda kullanılacak parçalar, kişisel koruyucu donanımlar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Adayın standartlarda yer alan kaynak yöntemlerinden tercih ettiği birine veya birkaçına göre daha önceden hazırlanmış bir WPS’te (Kaynak Yöntemi Şartnamesi) tanımlanan parametrelere (kaynak yöntemi, mamul tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak sarf malzemesi, boyut, kaynak konumu ve kaynak ayrıntıları) göre uygun özelliklerde hazırlanmış parçaların kaynak edilerek birleştirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınav süresi, seçilen kaynak yöntemine göre İmalat şartlarına uygun olarak belirlenir.

Sınavda Kaynakçı elbisesi, eldiveni, maskesi vb. koruyucu ekipmanlar, el feneri, kaynak makinesi, gaz tüpleri, şaloma, elektrot, kaynak teli vb. kaynak ekipmanları, küçük taşlama makinesi, kaynak çekici dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya kaynakçı tarafından karşılanabilir. Ekipmanların kaynakçılar tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Belgeler, Sınav tarihinden itibaren; 2 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için 6 ayda bir, kaynakçının işvereninden onay alarak belge üzerindeki ilgili alanı imzalatması şeklinde belgelerin gözetimi yapılmalı ( ISO 9606-1 madde 7 ye göre, Kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu olduğu personelin, kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını onaylaması gereklidir) ve belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3.a da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntemle değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi olan 3 yıllık sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır, yani geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A1-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının uygun ve çalışır şekilde olması gerektiğini tarif eder.

 • Yapılan çalışmaya ait emniyet, uyarı işaret ve levhalarının anlamlarını açıklar.

 • Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri tarif eder.

 • Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar.

 • Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder.

 • Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

 • Yangına müdahale tekniği ile söndürücüleri tarif eder.

 • Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması yöntemlerini tarif eder.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerinin uygulanmasını tarif eder.

 • İş alanında, çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, yapılması gereken işlemleri tarif eder.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 60 dır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek A2-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Standartlara uygun emniyet mesafesinde ve mekanik darbelere maruz kalmayacak şekilde; tesisatın montajını tarif eder.

 • Boru çapına uygun kelepçe veya konsol kullanımını tarif eder.

 • Geçiş yapılacak döşemenin ve/veya duvarın bina taşıyıcı yapı elemanı olmaması gerekliliğini açıklar.

 • Boru çapına uygun delik açma işlemini tarif eder

 • Boru çapına uygun ve standartlarda belirtilen koruyucu kılıf kullanımını tarif eder.

 • Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen uygun malzeme ile yalıtımı tarif eder.

 • Boruyu kanal içine emniyetli bir şekilde sabitleme işlemini açıklar.

 • Döşenecek boruların korozyona uğramasını engelleyecek tedbirleri standartlara ve teknik esaslara uygun olarak almayı açıklar.

 • Tesisatın yerine ve türüne göre standartlara ve teknik esaslara uygun yalıtım malzemesini seçimini tarif eder.

 • Birleştirmede eksen sapmalarını engelleme metodlarını açıklar.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B1-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar

 • Ön ısıtma işlemlerini tarif eder.

 • Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

 • Kullanacağı sarf malzemenin seçimini bilir.

 • Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname- sine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynatılacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.

 • Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

 • Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar

 • Paso cüruf temizliğini uygun şekilde yapar

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar

 • Bazik elektrotları uygun koşullarda kurutur ve muhafaza eder

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular

11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B2-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

 • Ön ısıtma işlemlerini tarif eder.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin seçimini bilir.

 • Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynatılacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.

 • Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

 • Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Pasolar arası cüruf temizliğini uygun şekilde yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Doğru kaynak telini seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Elektrotları uygun koşullarda muhafaza eder.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B5 birimine yönelik teorik sınav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B5-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

 • Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

 • Kaynak akımı tiplerini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynaklanacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.

 • Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli temizliği yapar ve monte eder.

 • Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer.

 • WPS belirtmişse ön ısıtma işlemlerini uygular.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat-ları doğrultusunda yerleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B6 birimine yönelik teorik sınav Ek B6-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B6-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametrelerin ayarlamasını nasıl yapacağını açıklar.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

 • Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

 • Kaynak akımı tiplerini tanımlar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini tanımlar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Koruyucu gazın çeşidi ve debisini doğru seçer.

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B7 birimine yönelik teorik sınav Ek B7-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B7-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

 • Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

 • Ayar parametrelerini tanımlar.

 • Ark çeşitlerinin seçimi ve sınırlarına ilişkin ayarları açıklar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin nasıl seçeceğini açıklar.

 • Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.
 • Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli temizliği yapar ve monte eder.
 • Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.
 • Kaynaklanacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.
 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
 • Pasolar arası cüruf temizliğini uygun şekilde yapar.
 • Ölçü aletlerini kullanır.
 • Doğru tel elektrot tip ve boyutları seçer.
 • Temel elemanların montajını yapar.
 • Sarf malzemeleri uygun koşullarda muhafaza eder.
 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B8 birimine yönelik teorik sınav Ek B8-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B8-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/ pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

 • Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

 • Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

 • Ayar parametrelerini tanımlar.

 • Ark çeşitlerinin seçimi ve sınırlarına ilişkin ayarları açıklar.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin nasıl seçeceğini açıklar.

 • Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli temizliği yapar ve monte eder.

 • Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

 • Kaynaklanacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Pasolar arası cüruf temizliğini uygun şekilde yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • Doğru tel elektrot tip ve boyutları seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Sarf malzemeleri uygun koşullarda muhafaza eder.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B9 birimine yönelik teorik sınav Ek B9-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 10 dakika zaman verilir Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B9-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

 • Kaynak dikişi ölçü aletlerini tanımlar.

 • Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder.

 • Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

 • Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 • Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Sarf malzemelerinin uygun muhafaza edilme koşullarını sıralar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Koruyucu gazın çeşidi ve debisini doğru seçer.

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

 • TIG kaynağında elektrot ucunun hazırlanması esnasında Toryum oksitlerin ortama yayılmasını önler.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Doğru nozul ve kaynak torçlarını seçer.

 • Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B14 birimine yönelik teorik sınav Ek B14-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 13 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 13 dakika zaman verilir. Geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte (Ek B14-2) de yer alan tüm bilgi ifadelerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar.

 • Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder.

 • Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar.

 • Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini tanımlar.

 • Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar.

 • Geriden alev alma ve alevin geri tepmesine maruz kalan tüplerin ayrılmasının ve test için üretici firmaya gönderilmesinin önemini açıklar

 • Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

 • Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

 • Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

 • Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar.

 • Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

 • Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Doğru üfleç kaynak şalomelerini seçer.

 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 • Kaynaklanacak parçaların kaynak ağzı hazırlığını yapar.

 • Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 • Ölçü aletlerini kullanır.

 • Doğru tel tip ve boyutları seçer.

 • Temel elemanların montajını yapar.

 • Şalomenin bakımını yapar.

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 • Kaynak yapacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: