MYK Asansör Montajcısı seviye 4 rev00

MYK Asansör Montajcısı seviye 4 rev00 Belgelendirme Programı – 12UY0091-4

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Asansör Montajcısı (Seviye 4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla yürürlüğe konmuş olan 12UY0091-3 Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri” sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından  öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilirSınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınav süresi, sınav yapıcı tarafından Montaj şartlarına uygun olarak belirlenir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Belgeler, Sınav tarihinden itibaren; 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, PBK tarafından hazırlanmış olan Gözetim ve Hizmet Birim Formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması şeklinde yapılır. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belge geçerlilik süresi olan 2 yıllık sürenin sonunda belge sahibi yeniden her yeterlilik birimi için ayrı teorik uygulamalı sınava girerek başarılı olmaları durumunda belgelendirilir.

12UY0091-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Mesleğe özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.

 • Çalışma ortamı ile ilgili riskleri ve korunma yollarını açıklar.

 • Çalışma sırasında kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları tanımlar.

 • İş alanının ve personelin güvenliğinin sağlanmasında kullanılacak uyarı işaret ve levhalarını seçer.

 • Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri sınıflandırır.

 • Yangın önleme ve yangınla mücadele yöntemleri ile acil durum prosedürlerini ifade eder.

 • Çalışma anında meydana gelebilecek iş kazalarına müdahale etmede gerekli temel ilk yardım kurallarını açıklar.

 • Çevre koruma önlemlerinin nasıl uygulanacağını açıklar.

 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 • Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı tanımlar.

Bu yeterlilik Birimi için uygulamalı sınav yapılmaz.

12UY0091-4/A2 Kalite Yönetimi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Asansör sektöründeki imalat, bakım-onarım ve montaj işlemlerine ilişkin yasal düzenlemeleri sürekli takip ederek güncel yaptırımları açıklar.

 • Sektöre özel ulusal ve uluslararası standartların ve işyerine özel talimatların uygulama özelliklerini tanımlar.

 • Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanım ve bakım özelliklerini sıralar.

 • Montajı tekniklerini tanımlar.

 • Bilgisayarda internet aracılığı ile mesleki bilgi kaynaklarına ulaşım ve iletişim kurma tekniklerini açıklar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 • Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

 • İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 • Montajı tamamlanan bileşenlerin işyerinin kalite koşullarını sağlaması için özel ölçme araçlarını kullanarak kalite denetimi yapar.

 • Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit işlemleri uygular.

12UY0091-4/A3 Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A3 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Meslekle ilgili terimleri tanımlar.

 • Montaja ilişkin teknik ve mesleki resimleri okuyarak yorumlar.

 • Montajda kullanılan malzeme, araç, gereç ve ekipmanların kullanım yerlerine göre özelliklerini açıklar.

 • Asansör sisteminde yer alan mekanik aksamın adlarını ve işlevsel özelliklerini açıklar.

 • Asansör sisteminde yer alan hidrolik aksamın adlarını ve işlevsel özelliklerini açıklar.

 • Asansör sisteminde yer alan elektromekanik aksamın adlarını ve işlevsel özelliklerini açıklar.

 • Sistemde yer alan elemanların konumlandırılmasında, özelliklerinin tespit ve kontrolünde gerekli matematiksel hesaplamaları yapar.

 • Asansör sistemindeki elektrik makinelerinin işlevsel özelliklerini açıklar.

 • Elektrik tesisatında yer alan elemanların adlarını işlevsel özellikleri ile birlikte sıralar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Montaj için kullanılacak proje, talimat ve diğer dokümanların doğruluğunu denetler.

 • Montajda kullanılacak alet ve ekipmanların varlığını ve uygunluklarını İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre denetler.

 • Montaj işlemlerinde kullanılacak ölçme ve kontrol aletlerinin varlığını ve uygunluklarını teknik dokümanlara göre denetler.

 • Teknik dokümanlarına göre gelen malzemeleri sayarak kontrol eder.

 • Teknik dokümanlarına göre gelen malzemelerin teknik özelliklerinin uygunluğunu denetler.

 • Gelen malzemelerin hasar kontrolünü yapar.

 • Makine dairesinin ölçülerinin projeye uygunluğunun kontrolünü yapar.

 • Havalandırmanın İSG kurallarına ve projeye uygunluğunun kontrolünü yapar.

 • Zemin kayganlığının kontrolünü yapar.

 • Makine dairesi aydınlatmasının kontrolünü yapar.

 • Makine dairesi kapısının özelliklerinin teknik dokümanlara uygun olup olmadığını denetler.

 • Kuyunun sıva ve boya yapısının kontrolünü yapar.

 • Kuyu dibinde ıslaklık ve nem olmadığının kontrolünü yapar.

 • Kuyu altının boş olup olmadığının kontrolünü yapar.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen ölçüleri referans alarak makine dairesinin aydınlatma anahtarının yerinin uygunluğunu kontrol eder.

 • İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre ana besleme hattının varlığını kontrol eder.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen ölçüleri referans alarak elektrik güç panosunun yerinin uygunluğunu kontrol eder.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre elektrik güç panosunun özelliklerini kontrol eder.

 • Kuyu içi aydınlatma armatörlerinin varlığını ve projeye göre yerleşiminin uygunluğunu kontrol eder.

 • Kuyu içi ve makine dairesinde vaviyen anahtarının varlığını ve işlevini el ve göz ile kontrol eder.

 • Teknik dokümanlarda verilen değerleri referans alarak kuyu dibi prizinin varlığını, uygunluğunu ve tabandan mesafesini kontrol eder.

 • İSG kurallarına göre kuyu içi iskelenin sağlamlığını kontrol eder.

 • İskele konumunun teknik dokümanlara göre yapılacak asansör ölçülerini etkileyip etkilemediğini kontrol eder.

 • Çalışma mesafesinin yeterliliğini gözle veya gereken yerlerde ölçerek kontrol eder.

 • Çalışma kademelerindeki iskele platformlarının İSG kurallarına uygunluğunu kontrol eder.

12UY0091-4/A4 Montaj Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A4 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Ray altı plakasını ankraj sistemine göre kuyu tabanına yerleştirir.

 • Kapı elemanlarının (kapı, cam, çerçeve, kapı kolu, kilit, amortisör ve kapı yayının) eksiksiz olarak montajını yapar.

 • Makine sehpası izolasyon malzemesinin montajını yapar.

 • Ana valfe hortum bağlantısını yapar.

 • Kabin tabanı ile taşıyıcı iskelet arasındaki yalıtkanlığı sağlar.

 • Halat deliklerinin çevresinde plâtform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte çıkıntı yapar.

 • Mekanizmanın işleyiş durumuna göre gergi makarasının yüksekliğini tespit ederek montajını yapar.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen ölçüleri referans alarak revizyon setinin (Bakım kumandasının) yerini tespit eder.

 • Makine dairesinin mantar stop montajı ile birlikte elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Teknik dokümanda belirtilen ölçüleri referans alarak denge zinciri yerini tespit eder.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu üst ve alt boşluğunda mastar tespiti yapar.

 • Mastarın terazide montajını yapar.

 • Üst mastarı referans alarak şakül atar.

 • Alt mastarı sabitler.

 • Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre duvar konsollarının yerini tespit eder.

 • Konsolların bağlantı parçalarını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla yerleştirir.

 • Konsolları yerine ayarlanabilir şekilde tespit eder.

 • İlk boy rayları İSG kurallarına göre kuyuya alır.

 • Ray altı plakasını ankraj sistemine göre kuyu tabanına yerleştirir.

 • Rayları projeye ve İSG kurallarına göre kuyu tabanına yerleştirir.

 • Kabin mastarını ayarlanıp sabitlenecek ölçülere referans olacak şekilde sökülebilir bağlantı elemanlarıyla raylara tutturur.

 • Ray konsolları vasıtasıyla rayları duvar konsollarına tespit eder.

 • Ray ekleme aparatını (flanşı) ilk boy ray üzerine tespit eder.

 • Aynı yöntemle diğer rayların montajını yapar.

 • Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu üst boşluğunda mastar tespiti yapar.

 • Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu alt boşluğunda mastar tespiti yapar.

 • Mastarın terazide montajını yapar.

 • Üst mastarı referans alıp şakül atarak alt mastarda şakülü sabitler.

 • Kapı alt konsollarının tespit yerini sökülebilir ve ayarlanabilir sistemde hazırlar.

 • Kapı üst konsollarının tespit yerini sökülebilir ve ayarlanabilir sistemde hazırlar.

 • Konsolların bağlantı parçalarını ayarlanabilir bir şekilde yerleştirir.

 • Konsolları yerine ayarlanabilir ve sökülebilir şekilde tespit eder.

 • Kapı merkezini projesine göre sökülebilir sistemde tespit eder.

 • Kapı kasasının terazisinde ve şakülünde montajını yapar.

 • Teknik dokümanda belirtilen ölçülere göre ray kasa mesafesinin kontrolünü yapar.

 • Kapı kanadının kapı kasasına menteşe sistemine göre montajını yapar.

 • Kapı elemanlarının (kapı, cam, çerçeve, kapı kolu, kilit, amortisör ve kapı yayının) eksiksiz olarak montajını yapar.

 • Ayar vidalarını kullanarak yarım otomatik kapının amortisör ve kapı yayı ayarlarını yapar.

 • Tam otomatik kapı mekanizmasını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla monte eder.

 • Tam otomatik kapı alt kızağını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla kasaya monte eder.

 • Tam otomatik kapı panellerini avara çalışacak şekilde monte eder.

 • Tam otomatik alt patenlerini avara çalışacak şekilde monte eder.

 • Teknik talimatlarda belirtilen özellikte kapının çalışması için gerekli ayarlarını yapar.

 • Giyotin tipi otomatik kapılarda mekanizmayı cıvata-somun bağlantı elemanlarıyla monte eder.

 • Panellerin giyotin mekanizmasına montajını cıvata somun sistemiyle yapar.

 • Kapının teknik dokümanlarda belirtilen özellikte çalışması için gerekli ayarlarını yapar.

 • Ray merkezini referans alarak kuyu tavanında delikler açar.

 • Makine kasnağına ve saptırma kasnağına göre açmış olduğu deliklerden geçecek şekilde şakül atar.

 • Şakülü referans alarak delikleri genişletir.

 • Halat deliklerinin çevresinde plâtform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte çıkıntı yapar.

 • Halat deliklerini referans alarak makine sehpasının yerini tespit eder.

 • Makine sehpası izolasyon malzemesinin montajını yapar.

 • Makine sehpasını terazisinde monte eder.

 • Makine motorunu kaldırmak üzere tavana taşıyıcı ve kaldırıcı montajını yapar.

 • Emniyet tedbirlerini alarak ve İSG kurallarına göre makine motorunu sehpa üzerine yerleştirir.

 • Makine motorunun sehpa üzerine mekanik montajını yapar.

 • Saptırma kasnağını makine sehpası üzerine monte eder.

 • Uygun özellik ve miktardaki yağı makine motora koyar.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen değerleri referans alarak hidrolik ünitenin yerini tespit eder.

 • Hidrolik hortumun kuyuya geçişini sağlar.

 • Ünitenin izolasyonunu yaparak yerine koyar.

 • Ana valfe hortum bağlantısını yapar.

 • Uygun özellik ve miktardaki yağı üniteye doldurur.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen değerleri referans alarak pistonun yerini tespit eder.

 • Piston alt sabitleme parçasının montajını yapar.

 • Alt sabitleme parçası üzerine sabit boruyu yerleştirir.

 • Sabit boru üzerine pistonu yerleştirir.

 • Pistonu kelepçe ile sabitler.

 • Makaralı sistemlerde üst makarayı monte eder.

 • Halatlı sistemlerde halat bağlantısını yapar.

 • Kabin taşıyıcı iskeletini kurmak üzere iskelet alt parçasının raylar arasına terazisinde montajını yapar.

 • Kabin taşıyıcı iskeletini kurmak üzere iskelet yan dikme parçalarını sökülebilir birleştirme elemanları ile alt parçaya monte eder.

 • İskelet üst parçasını yan dikmeler üzerine monte eder.

 • Taşıyıcı iskeletin patenlerinin montajını, iskeletin rayları merkezlemesini sağlayacak şekilde yapar.

 • Karşı ağırlık iskeletinin alt parçasının raylar arasına terazide montajını yapar.

 • Karşı ağırlık iskeletinin yan dikme parçalarının alt parçaya montajını yapar.

 • Karşı ağırlık iskeletinin üst parçasının montajını yan dikmeler üzerine yapar.

 • Karşı ağırlık iskeletinin patenlerinin montajını, iskeletin rayları merkezlemesini sağlayacak şekilde yapar.

 • Sistemin işleyişine ve teknik prosedüre uygun adette ağırlık parçasını taşıyıcı iskelete dizer.

 • Ağırlıkların sabit hale gelmesini sağlayacak parçayı monte eder.

 • Teknik dokümanda belirtilen boyutlarda halat ölçüsü alarak uygun boyda keser.

 • Halatın her iki ucuna halat şişesi bağlantısını yapar.

 • Halatları asansör tahrik sistemi üzerinden geçecek şekilde kuyuya sarkıtır.

 • Halat şişelerini kullanarak halatları kabin taşıyıcı iskeletine sabitler.

 • Halat şişelerini kullanarak halatları karşı ağırlık taşıyıcı iskeletine sabitler.

 • Kabin tabanı ile taşıyıcı iskelet arasındaki yalıtkanlığı sağlar.

 • Kabin tabanının terazide ve kapıya uygun uzaklıkta iskelet üzerine montajını yapar.

 • Kabin yan duvarlarının taban üzerinde belirlenmiş referans noktalarına uygun bir şekilde taban üzerine montajını yapar.

 • Kabin tavanının yan duvarlar üzerine montajını yapar.

 • Kabin tavanı üzerindeki bağlantı parçalarını kullanarak kabinin iskelete montajını yapar.

 • Kapı bağlantı parçalarının montajını yapar.

 • Kapı alt kızaklarının montajını yapar.

 • Kat kapılarını referans alarak kapı mekanizmasının montajını yapar.

 • Mekanizma üzerine kapı panellerinin montajını yapar.

 • Kabin kapısının işlerliğini sağlayıcı ayarlarını yapar.

 • Kabin fren kollarını ve regülatör çapını referans alarak halat delik yerlerini tespit eder.

 • Taşıyıcı sisteme zarar vermeden halat delik yerlerinin açılmasını sağlar.

 • Halat deliklerinin çevresinde plâtform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte çıkıntı yapar.

 • Regülatörün montajı için delik markalamasını yapar.

 • Regülatörü tabliyedeki sabitlenen saplamalara monte eder.

 • Gergi kasnağının montajını yapmak üzere bağlantı kolunu raya tırnak vasıtası ile tutturur.

 • Mekanizmanın işleyiş durumuna göre gergi makarasının yüksekliğini tespit ederek montajını yapar.

 • Gergi ağırlığı montajını yapar.

 • Regülatör halatı montajı için; halatı regülatör üst kısmının halat kanalından geçirerek kuyuya sarkıtır.

 • Regülatör halatının bir ucunu fren kolu üst bağlantı parçasına sabitler.

 • Regülatör üst kısmı halat atma aparatının ve muhafazasının montajını yapar.

 • Halatın boşta kalan ucunu gergi kasnağından dolaştırarak fren kolu alt bağlantı parçasına sabitler.

 • Teknik dokümanlarda verilen ölçüleri referans alarak kumanda panosunun yerini belirleyerek montajını yapar.

 • Montajın teknik dokümanlarda belirtilen nitelikte sağlamlığını denetler.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen ölçüleri referans alarak kat butonunun yerini tespit eder.

 • Kat butonunun yerini ve tesisat geçecek kısmı hazırlar.

 • Kat buton kasasını monte eder.

 • Elektrik tesisat projesine uygun şekilde elektrik bağlantılarını yapar.

 • Kabinde yeri belirlenmiş alana kasasının montajını yapar.

 • Kabin butonlarının elektrik bağlantılarını yapar.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen ölçüleri referans alarak revizyon setinin (Bakım kumandasının) yerini tespit eder.

 • Revizyon setinin montajını yapar.

 • Revizyon setinin elektrik bağlantılarını yapar.

 • Kumanda panosu elektrik projesine göre bilgi ünitelerinin yerini tespit eder.

 • Kuyu bilgi ünitelerini kabin üzerindeki yerlerine monte eder.

 • Kuyu bilgi ünitelerini kuyudaki yerlerine monte eder.

 • Kuyu bilgi ünitelerinin elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Bükülgen kablonun kuyuya geçiş yerini tespit ederek delme işlemini yapar.

 • Bükülgen kablo kuyu sabitlemesini yapar.

 • Bükülgen kablo kabin sabitlemesini yapar.

 • Kabinin bükülgen kablo bağlantılarını yapar.

 • Bakım kumandasının bükülgen kablo bağlantılarını yapar.

 • Panonun bükülgen kablo bağlantılarını yapar.

 • Teknik dokümanda belirtilen özelliklere göre kablo kanallarının yerini tespit eder.

 • Kablo kanallarının duvara montajını yapar.

 • Elektrik tesisatını kablo kanalı içerisine yerleştirir.

 • Makine dairesinin mantar stop montajı ile birlikte elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Kuyu dibi mantar stop montajı ile birlikte elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Kuyu dibi alarm butonu montajı ile birlikte elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Alt ve üst sınır kesicilerin montajı ile birlikte elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Paraşüt kontağının elektriksel bağlantısını yapar.

 • Regülatör alt kontağının elektriksel bağlantısını yapar.

 • Üst kontağının elektriksel bağlantısını yapar.

 • Kat kapısı emniyet devresi elektriksel bağlantısını yapar.

 • Kabin kapılarının elektriksel bağlantılarını yapar.

 • Kabin içi aydınlatma elektrik bağlantılarını yapar.

 • Kabin içi havalandırma fanı elektrik bağlantılarını yapar.

 • Fotosel sisteminin montajı ile birlikte elektrik bağlantılarını yapar.

 • Aşırı yük sisteminin montajı ile birlikte elektrik bağlantılarını yapar.

 • Kabin tampon çarpma plakasını referans alarak montaj yerini tespit ederek montaja hazırlar.

 • Karşı ağırlık tampon çarpma plakasını referans alarak montaj yerini tespit ederek montaja hazırlar.

 • Tamponların yere sabitlenmiş montaj parçaları üzerine montajını yapar.

 • Karşı ağırlık rayları üzerine bağlantı parçalarının montajını yapar.

 • Teknik dokümanda belirtilen ölçüleri referans alarak ayırıcı bölmeyi ayarlanabilir şekilde ağırlık rayına bağlar.

 • Teknik dokümanda belirtilen ölçüleri referans alarak merdiven yerini tespit eder.

 • Merdiven bağlantı parçalarını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla monte eder.

 • Bağlantı parçalarına kuyu dibi merdiveninin montajını yapar.

 • Teknik dokümanda belirtilen ölçüleri referans alarak denge zinciri yerini tespit eder.

 • Denge zinciri bağlantı parçalarını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla monte eder.

 • Bağlantı parçalarını dikkate alarak kabinin altına denge zincirinin montajını yapar.

 • Bağlantı parçalarını dikkate alarak karşı ağırlığın altına denge zincirinin montajını yapar.

 • Denge zinciri yönlendirme aparatını cıvata ve somun bağlantı elemanlarıyla sabitler.

12UY0091-4/A5 Montaj Sonu İşlemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A5 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan tüm başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Montaj sonu yapılan temizliğin nedenlerini ve önemini açıklar.

 • Montaj sonu kullanılan temizlik malzemelerini ve ekipmanlarını sıralar.

 • Birimlerin özelliğine göre uygulanacak temizlik yöntemlerini açıklar.

 • Kumanda panosundan asansörün belli bölgelerine sırasıyla enerji verir.

 • Asansörün deneme çalışmasını yapar.

 • Kapı kontaklarının işlevselliğini kontrol eder.

 • Kuyu dibi tamponunun uygunluğunu kontrol eder.

 • Kapı sıkışma sisteminin uygunluğunu denetler.

 • Fotoselin uygunluğunu denetler.

 • Tam yük deney yaparak sistemin işlevselliğini ve kapasitesinin uygunluğunu denetler.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Makine dairesinin basınçlı hava, elektrikli süpürge, fırça, paspas vb. araçlarla zemin temizliğinin yapılmasını sağlar.

 • Kuyu içi ray konsollarının üzerini fırça, üstübü, bez vb. araçlarla temizlenmesini sağlar.

 • Kapılarda oluşan tozların basınçlı hava, fırça, bez vb. araçlarla temizlenmesini sağlar.

 • Kabinin üzerinin ve içinin basınçlı hava, elektrikli süpürge, fırça vb. araçlarla temizlenmesini sağlar.

 • Kuyu dibinin süpürge, fırça vb. araçlarla temizlenmesini sağlar.

 • Elektrik panosundan kumanda panosuna enerji verir.

 • Kumanda panosundan asansörün belli bölgelerine sırasıyla enerji verir.

 • Asansörün deneme çalışmasını yapar.

 • Paraşüt frenini el ile kontrol ederek elektrik kontağının çalışmasını kontrol eder.

 • Regülatör ve kontağının işlevselliğini denetler.

 • Kapı kontaklarının işlevselliğini kontrol eder.

 • Kuyu dibi regülatör alt makarasının uygunluğunu kontrol eder.

 • Kuyu dibi tamponunun uygunluğunu kontrol eder.

 • Kapı sıkışma sisteminin uygunluğunu denetler.

 • Fotoselin uygunluğunu denetler.

 • Makine dairesi butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 • Kabin üstü dur butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 • Kuyu dibi dur butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre kat hassas ayarlarını yapar.

 • Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre kapı ön açma mesafesini ayarlar.

 • Tam yük deney yaparak sistemin işlevselliğini ve kapasitesinin uygunluğunu denetler.

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: