MYK Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 rev01

MYK Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 rev01 Belgelendirme Programı – 13UY0145-3

Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, çalışanların ve adayların Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak vermek amacıyla yürürlüğe konmuş olan 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Taşımacı, üretim sahası, depo ve benzeri alanlardaki çeşitli yükleri, uygun taşıma ve kaldırma araçlarını kullanarak yatay ve dikey doğrultularda, kısa mesafelerde taşıyan, yükleri istifleyen ve araçlara yükleyip indiren kişidir.

Yeterlilik birimlerine göre sınav ücretleri aşağıdaki tablodadır. Sınavdan başarılı olan kişilerden MYK ya iletilmek üzere 150 TL ayrıca belge bası ücreti alınır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Teşvikten yararlanan adaylardan belge masraf karşılığı alınmaz. Sınav ve belge ücretlerine KDV dahildir.

Sınav ücretleri “sınav ve belgelendirme ücretleri sayfasında verilmiştir.

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılan adaya ücret iadesi yapılmaz.

Yeterlilik birimlerinden başarılı olunması durumunda her bir yeterlilik biriminin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerindeki Teorik ve Pratik sınavların geçerlilik süreleri Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi almak için Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan tüm şartlar yerine getirilmelidir.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150 TL MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.

Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için;

Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

Sınavdan başarısız olan adayın bir kez daha ücretsiz sınava girme hakkı vardır. Sınava giren kişi eğer teşvikten faydalanıyorsa buna ek olarak ayrıca bir kez daha sınava girebilir. Teşvik ve çalışılacak alana göre belge zorunluluğu uygulamalarının ayrıntıları ilgili bakanlık tarafından belirlenmekte olup MYK web sayfasından öğrenilebilir.

Sınav ve Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak ve G sınıfı ehliyet ve sınavına girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler adayların sınava başvurdukları sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerindeki bu sınav Merkezlerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

– G sınıfı ehliyet ve sınavına girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesi

Belgelendirme için her yeterlilik biriminin Teorik ve Uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır.

Sınavlar MMO Uygulamalı Sınav Merkezlerinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda adayın iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanmalıdır.

Uygulama sınavları, sınavda adaya verilecek yazılı bir sınav senaryosunu adayın gerçekleştirme derecesinin sınav yapıcılar tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavda sınav yapıcı tarafından izin verilenler dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya aday tarafından karşılanabilir. Ekipmanların aday tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavın teorik veya uygulamalı herhangi bir bölümünden başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.

Belgeler, belgenin verildiği tarihinden itibaren Belge, endüstriyel taşımacının 24 aydan daha fazla endüstriyel taşıma işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Çünkü zaman içinde MYK tarafından yeterlilik birimlerinde revizyonlar yapılabilmektedir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarı raporunun iş verenden istenmesi şeklinde PBK tarafından gözetime tabi tutulur. Belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 30 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 dır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yapılan iş ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli bilgiye sahiptir.

 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarının talimatları hakkında yeterli bilgi sahibidir.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, çalışma alanlarındaki riskleri doğru şekilde saptar.

 • Anında giderilemeyecek türden iş sağlığı ve güvenliği risklerini, mahiyetine göre listeler.

 • Tehlike durumlarını doğru şekilde saptar.

 • Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarının hangilerini mahiyetine göre çalışma yerindeki amirlerine veya işletme dışında ilgili kurumlara nasıl bildirilmesi gerektiğini bilir.

 • Kullanılan taşıma donanımına ve yüke özel uygulanan acil durum prosedürlerini bilir.

 • Acil durumlarda uygulanması gereken doğru çıkış veya kaçış talimatlarını tanır.

 • Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması ile ilgili yeterli bilgi sahibidir.

 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemleri hakkında doğru ve güncel bilgi sahibidir

 • Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden doğru şekilde ayrıştırır

 • Tehlikeli ve zararlı atıklara yönelik gerekli önlemleri alarak bunların geçici depolamasının nasıl yapılacağını bilir.

 • Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulması için gerekli yöntemleri tanır.

 • İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemelerin kendi ve diğer çalışanlar tarafından neden kullanılması gerektiğini bilir

 • Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır bulundurur.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanır.

 • Tehlike durumlarında önlem alma çalışmalarına katılır.

 • İş süreçlerinin uygulanması sırasında oluşabilecek zararlı sonuçların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemleri alır.

 • Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alır.

13UY0145-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 dır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre uygulanacak kalite gerekliliklerini bilir.

 • Kalite gerekliliklerine göre uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları tanır.

 • Taşıma donanımının kalite gerekliliklerine uygun çalışma gerekliliğini bilir.

 • Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini tanır.

 • İşe uygun hangi özel kalite şartlarının karşılanması gerekliliğini bilir.

 • Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme işlemlerinde uygulanacak yöntemleri tanımlar.

 • Yük üzerinde yapılan işlemlerin uygunluğunun denetleme yöntemlerini bilir.

 • Taşıması tamamlanan yükün öngörülen özelliklere uygunluğunu denetleme yöntemlerini bilir.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürlerini doğru şekilde uygular

 • Çalışmasıyla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doğru şekilde doldurur.

13UY0145-3/A3 İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) A3 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 20 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 dır. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını, iş talimatlarını ve çalışma programını inceler.

 • Çalışma alanının genişliğinin ve ilgili çalışma noktalarının kapsamının belirlenmesi çalışmalarına katılır.

 • Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

 • Güvenlik kuralları çerçevesinde en az riskli rotanın belirlenmesi çalışmalarına katılır.

 • Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili işlem ve prosedürleri bilir.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

 • Yük taşıma alanında herhangi bir engel veya risk oluşturacak durum olup olmadığını kontrol eder.

 • Kullanılan makina ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 • Yükün taşıması sırasında kullanılan ekipmana gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 • Taşınacak yükün özelliklerini ve depolandıkları alanları tespit eder.

 • Güvenlik kuralları çerçevesinde en az riskli rotanın belirlenmesi çalışmalarına katılır.

 • Aracın taşınacak yüke uygunluğunu kontrol eder.

 • Çalışma için gerekli aparat, donanım ve araçları çalışmaya hazır hale getirir.

 • Taşıma işleminde kullanılacak aracın düzgün çalışıp çalışmadığını denetler.

 • Taşınacak yükün ağırlığı ile taşıma donanımının tonajının mukayesesini yapar ve uygun tonajda olanını seçer.

 • Elleçleme donanımlarının fiziki ve işlevsel durumunu ve güvenlik düzenek¬lerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 • Donanımların koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.

 • Donanımlar çalışır halde iken yağ ve su sızdırmazlık kontrollerini yapar.

 • Donanımlara yakıt ve yağ ikmali yapar.

 • Donanımının elektrikli olması halinde, şarj durumunu kontrol ederek gerekirse şarj ünitesine bırakır.

 • Donanımların hata giderme prosedürlerini uygular.

 • Yaptığı kontrollere göre donanımların bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit eder.

13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B1 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 40 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yükün sabitleme ve bağlama işlemlerinin ve bu işlemlerde kullanılan malzemelerin ve gereçlerin yüke ve talimatlara uygunluğu ile yükün elleçleme için uygunluğunu kontrol eder.

 • Taşıma sırasında oluşan hasar ve deformasyonları yetkili kişilere bildirir.

 • Donanımların teknik talimatlarına uygun manevralarla kontrollü ve dengeli şekilde, yükü hedeflenen yere, emniyet kurallarına ve iş emrine uygun konumda indirir.

 • Yükün kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumuna yerleştirilmesini sağlar.

 • Taşıma sırasında oluşan tüm hasar ve deformasyonları yetkili kişilere bildirir.

 • Yükün elleçleme bilgilerini talimatlarına uygun şekilde formuna işler.

 • Endüstriyel taşıma araçlarının ebatları, taşıma ve kaldırma kapasiteleri, aksamları ve benzeri özelliklerini tanımlar.

 • Endüstriyel taşıma araçlarının mekanik, hidrolik, elektrik-elektronik, enerji kaynağı ve güvenlik sistemlerinin donanım ve çalışma prensiplerinin temel özelliklerini açıklar.

 • Endüstriyel taşıma araçları ile yapılan elleçlemelerde kullanılan yardımcı ekipmanların fonksiyonel özelliklerini açıklar.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Donanımları, talimatlara ve teknik gerekliliklere uygun şekilde yükün bulunduğu sahada konumlandırır.

 • Donanımları sahada konumlandırmada ve elleçlemede, yardımcı kişilerle talimatlara ve teknik gerekliliklere uygun şekilde çalışır.

 • Yükün sabitleme ve bağlama işlemlerinin ve bu işlemlerde kullanılan malzemelerin ve gereçlerin yüke ve talimatlara uygunluğu ile yükün elleçleme için uygunluğunu kontrol eder.

 • Forklift ve/veya transpalet ile yükü kontrollü bir şekilde emniyetli mesafe sınırları içinde kaldırma ve indirme hareketleri ile dengeler.

 • Yükü güvenli bir şekilde talimatlara uyarak kaldırır.

 • Yükü, talimatlarla bildirilmiş veya durum ve şartlara göre alternatif olarak belirlenmiş, görüş alanının en uygun olduğu rotada güvenli bir şekilde yeni konumuna taşır.

 • Forklift ve/veya transpaleti yükün indirileceği adrese/yere uygun konumda hizalar.

 • Taşıma sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun hareket eder.

 • Yükü bırakacağı yerin iş talimatlarında belirtilen konum/adres olup olmadığını ve sahada yükün güvenliğini tehdit edecek maddelerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek sorun durumlarında iş emri ve talimatlara uygun tedbirleri alır.

 • Donanımların teknik talimatlarına uygun manevralarla kontrollü ve dengeli şekilde, yükü hedeflenen yere, emniyet kurallarına ve iş emrine uygun konumda indirir.

 • Yükün kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumuna yerleştirilmesini sağlar.

 • Sabitleme ve/veya kaldırma, bağlama aparatlarını talimatlarına uygun şekilde yükten ayırır veya (makine veya donanımın özelliğine göre) ayrılmasını sağlar.

 • Taşıma sırasında oluşan tüm hasar ve deformasyonları yetkili kişilere bildirir.

 • Yükün elleçleme bilgilerini talimatlarına uygun şekilde formuna işler.

13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B2 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 40 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yükün vagon içerisinde taşınması için uygun olup olmadığını kontrol eder.

 • Yükün yüksekliğinin standart ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.

 • Taşıma sırasında oluşan hasar ve bozulmaları yetkili kişilere bildirir.

 • Taşıma sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun hareket eder.

 • Taşıma sonunda yerleştirilen yükte oluşan hasar ve bozulmaları yetkili kişilere bildirir.

 • Taşınacak yükü teslim alırken ilgili formu doldurur.

 • Taşıma işleminden önce yükte oluşan hasarları forma işler.

 • Taşıma işlemi sırasında meydana gelen hasarları forma işler.

 • Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.

 • Çekicinin talimatlarda belirtilen zaman aralıklarında şarj durumunu kontrol ederek gerekirse şarj ünitesine bırakır.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Yükün ambalajının sağlamlığını doğru şekilde kontrol eder.

 • Yükün vagon içerisinde taşınması için uygun olup olmadığını kontrol eder.

 • Yükün yüksekliğinin standart ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.

 • Yükü talimatlarda belirtilen şekilde vagona yükler ve yerleştirir.

 • Yükün vagondan taşan kısımları için gerekli önlemleri alır.

 • Yükü talimatlara uyarak güvenli bir şekilde taşır.

 • Taşıma sırasında oluşan hasar ve bozulmaları yetkili kişilere bildirir.

 • Taşıma sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun hareket eder.

 • Yükü önceden belirlenmiş güvenli ve optimum rota üzerinde taşır.

 • Yükün bırakılacağı yerin iş talimatlarında belirtilen yer ve konum olup olmadığını kontrol eder

 • Yükün doğru yerlere bırakır, bırakılmasını sağlar.

 • Yükü güvenle ve kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirir

 • Taşıma esnasında çekici ile vagon arasındaki bağlantının sağlam olup olmadığını kontrol eder.

 • Taşıma işlemi bittikten sonra formu ilgili kişiye imzalatarak yükü teslim eder.

 • Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler.

 • Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişileri bilgilendirir.

 • Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.

 • Yaptığı kontrollere göre bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit eder.

 • Çekicinin talimatlarda belirtilen zaman aralıklarında şarj durumunu kontrol ederek gerekirse şarj ünitesine bırakır.

13UY0145-3/B3 Sapancılık İşlemleri Yeterlilik Birimi için Sınavlar:

(T1) B3 birimine yönelik Teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde bir adet test sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda adaylara 40 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda geçme notu 100 üzerinden 70 tir. Sınav sorularının içeriği, ulusal yeterlilikte yer alan başarım ölçütlerini içerecek şekildedir.

Teorik sınav sorularının konuları:

 • Yükün taşıma aracına belirlenmiş şekilde yüklenmesiyle ilgili yöntemin uygulama ayrıntılarını amirlerine danışarak saptar.

 • Yükün hangi noktalardan bağlanacağını veya tutulacağını belirler.

 • Tespit ettiği hasarları yetkili kişilere bildirir ve ilgili dokümanlara işler.

 • Taşıma donanımını, yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak konumlandırır.

 • Yük taşıma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlar.

 • Taşıma esnasında yükü gözleyerek dengesiz durumları operatöre bildirir.

 • Operatörün rotası üzerinde bulunan uygunsuz durumları telsiz ya da işaretler aracılığı ile bildirir.

 • Tekrar kullanılabilir aparatları tek kullanımlık malzemelerden ayrıştırır.

 • Depolama bölgesinde miktarı azalan taşıma gereç ve malzemelerini yetkili kişilere bildirir.

Uygulamalı sınav sorularının konuları:

 • Yükün taşıma aracına belirlenmiş şekilde yüklenmesiyle ilgili yöntemin uygulama ayrıntılarını amirlerine danışarak saptar.

 • Yükün hangi noktalardan bağlanacağını veya tutulacağını belirler.

 • İşlemlere başlamadan önce yük üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol eder.

 • Taşıma donanımını, yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak konumlandırır.

 • Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli aparatları takar veya kullanır.

 • Sapanlarda gözle görülebilen hataları kontrol eder ve gerekli önlemleri alır.

 • Taşıma işlemine başlamadan önce yükün taşıma donanımına güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını veya yüklenip yüklenmediğini kontrol eder.

 • Yük taşıma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlar.

 • Yük taşıma alanında herhangi bir engel veya risk oluşturacak durum olup olmadığını kontrol eder.

 • Yükün taşınması sırasında gerekli manevraları taşıma operatörüne yaptırtır.

 • Yükün güvenli bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur.

 • Taşıma sırasında kullanılan yardımcı aparatları yükten ayırır.

 • Tekrar kullanılabilir aparatları tek kullanımlık malzemelerden ayrıştırır.

 • Tekrar kullanılabilir aparatları talimatlara uygun yerlerine koyar.

 • Depolama bölgesinde miktarı azalan taşıma gereç ve malzemelerini yetkili kişilere bildirir.

Belgelendirmede Yeterlilik Birimleri İçin Gruplandırma alternatifleri

I. Alternatif: A1, A2, A3, B1

II. Alternatif: A1, A2, A3, B2

III. Alternatif: A1, A2, A3, B1,B2

IV. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3

V. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2,B3

VI. Alternatif: A1, A2, A3, B3

Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: